PÁLL, M. Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Student Marek Páll provedl ve své bakalářské práci analýzu kvality ovzduší v blízkosti vybraných výrobních energetických technologií a zabýval se vyhodnocením produkovaných emisí. Vzhledem k tematickému zaměření práce je její značná část věnována teoretickým předpokladům, které jsou relevantní s řešenou problematikou a které vycházejí přímo z kauzálních normativních zdrojů. Vyjma samotného přehledu předpisů jsou proto blíže představeny číselné limity a závazná fakta související s hodnocením kvality ovzduší vnitřních a venkovních pracovních prostor. Praktická část práce souvisela s provedením výběru prostorů a energetických zařízení, které jsou vhodné pro provedení analýzy. Výběr technologie a prostorů byl do značné míry ovlivněn možnostmi, kterými byl student při výběru limitován. V souvislosti s tím byly vybrány prostory v blízkosti dvou typů kotlů, kdy jeden spaluje zemní plyn a další využívá dřevěnou štěpku. Z pohledu kvality ovzduší v rámci vnitřních prostor se vybrané prostory nejeví jako významně rizikové, nicméně aplikace metodiky měření a analýzy jsou ekvivalentní jako u prostorů více problematických. Na základě teoretických požadavků provedl student návrhy, popisy a následnou realizaci experimentů v konkrétních prostorách. Získaná data a následně vypočtené hodnoty byly porovnány se závaznými hodnotami a jednotlivé výsledky byly doplněny vhodnými komentáři. Obdobný postup byl použitý í při hodnocení produkovaných emisí u horkovodního kotle spalující zemní plyn. Předložená bakalářská práce svým obsahem koresponduje se zadáním práce a stránkovým rozsahem odpovídá aktuálním stanoveným požadavkům. Struktura práce je jednoznačná a působí přehledně. Návaznost jednotlivých kapitol se jeví jako správná, jelikož kapitoly na sebe logicky navazují. I když se v práci vyskytují drobné stylistické nedostatky, lze konstatovat, že neovlivňují kvalitu samotné práce a formální stránka práce je dobrá. Použitá literatura je svým rozsahem pro daný typ práce přiměřená a výběrem i rozmanitá. Odkazovaní se v textu na použité zdroje se jeví jako správné. Odkazy na zdroje literatury se jeví rovněž jako správné. Přístup studenta k řešení práce byl dobrý a samotné měření realizoval v kooperaci s odborníky z praxe. Splnění požadavků zadání bylo hodnoceno podle obsahové shody jednotlivých cílů práce s obsahem vypracované práce a podle kvality vypracování těchto jednotlivých částí. Dle výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou B. Otázky Kotel spalující zemní plyn vs. dřevěnou štěpku. Která z uvedených technologií Vám přijde z pohledu produkce škodlivých látek více problematická a proč?

Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Ondroušek, Luděk

Posudek oponenta - viz. přiložený dokument.

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 95110