PEPIN, F. Obrobitelnost kompresních kol z titanových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Diplomová práce ze zahraničního průmyslu, velmi náročná na znalosti teoretické a praktické. Student spolupracoval velmi dobře v průběhu celého řešení, zajímal se o nejnovější technologie obrábění. Diplomová práce velmi dobře aplikovatelná v praxi, cíle práce splněny podle předpokladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Zpracování předložené diplomové práce předpokládalo praktické i teoretické znalosti na vysoké úrovni. Student diplomovou práci vyřešil velmi dobře, cíle práce jsou splněny a celá studie je velmi dobře aplikovatelná v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50649