LOSENICKÝ, R. Nabíječ akumulátorů s mikrokontrolérem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Zadnání práce bylo iniciováno diplomantem. Práce je zaměřena na vývoj univerzálního nabíječe pro malé akumulátory s řízením pomocí mikrokontroléru. Koncepce práce je na dobré úrovní, začíná rozsáhlým rozborem, po němž následuje část návrhu vlastních obvodů nabíječe. V další části proveden rozbor a sestavení řídícího firmware mirktokontroléru. Navržený nabíječ byl sestaven a odladěn a je plně funkční. Na závěr je provedeno celkové měření parametrů. Vlastní textová část obsahuje minimum chyb, drobně se vyskytují stylistické chyby (zápis symbolů veličin), chyby v terminologii a několik slangových tvarů. Celkově práce představuje zdařilé dílo, které prověřilo schopnost samostané vývojové práce diplomanta jak v oblasti návrhu elektronických zařízení, tak i v oblasti programátorské.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Punčochář, Josef

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu, což je doloženo i praktickým měřením. Vzniklo plně funkční zařízení, které umožňuje vyhodnocovat akumulátory (jejich vlastnosti) komplexněji, než je obvyklé. Struktura práce je dobrá a logická. Po odborné stránce by bylo vhodné zpřesnit vyjadřování (např. na str. 14: „Velký vnitřní odpor škrtí průtok proudu.“). Pozitivní je precizní formulace požadavků na zařízení, plynoucí z popisů vlastností jednotlivých typů akumulátorů. Rovněž popis „Firmware“ je přiměřený. Po formální stránce lze v práci nalézt řadu drobných chyb a neobratností (str. 7 – přístroj měřil v tření hodnotu...; str. 9 – proud řádu jednotek až desítek mikroampérů; str. 11 – jaký je vztah mezi Qč a C; str. 15 – vnitřní odpor není v mW; str. 21 – Vin, Vout, ale ve vztazích UIN, UOUT; atd.). U internetových zdrojů je vhodné udávat „datum stažení“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40183