ONDRA, V. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dušek, Daniel

Student na své bakalářské práci pracoval samostatně a iniciativně. Řešení úlohy provedl jak v systému Maple tak i matlab. Výsledky byly poté porovnány s řešením pomocí MKP systému Ansys.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Donát, Martin

Předkládaná bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelování kmitání lineární soustavy se třemi stupni volnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z oblasti mechanického kmitání lineárních soustav s více stupni volnosti, které jsou následně využity při sestavování a řešení pohybových rovnic zadané dynamické soustavy. Kromě vlastního řešení pohybových rovnic ve frekvenční a časové oblasti, je v této práci také zkoumán vliv vybraných parametrů zadané soustavy na její dynamické chování. V závěru práce je správnost dosažených výsledků ověřena metodou konečných prvků. Práce splnila cíle uvedené v zadání a celkově je napsána na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50660