ŠVÁBENSKÝ, P. Výroba elektřiny z odpadního tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Student prokázal schopnost samostatného zpracování práce. Zorientoval se v dané problematice. Jedná se o práci rešeršního charakteru, která je založena zejména na informacích prezentovaných na internetových stránkách. Ocenil bych detailnější rozpracování prolematiky dosažitelné účinnosti (formou vlastních výpočtů resp. vyhodnocení výpočtů,které jsouk dispozici), což by zvýšilo celkový přínos práce. Celkově hodnotím přístup ke zpracování kladně a tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Frýba, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá Organickým Rankinovým cyklem a jeho využitím pro výrobu elektřiny z odpadního tepla. V úvodní části práce je popsána funkce ORC a výhody a nevýhody oproti Rankin-Clausiově cyklu. Dále je v práci popsáno několik produktových řad od různých výrobců ORC cyklu. Této části práce bych vytkl zejména absenci výpočtů a vlastního porovnání jednotlivých ORC zařízení z ekonomického hlediska a z hlediska účinnosti výroby elektrické energie. Část zabývající se uplatněním ORC ve spalovnách komunálního odpadu je popsána velmi stručně a chybí zde porovnání a vyhodnocení efektivnosti použití ORC cyklu. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení prostřednictvím příkladu cenové nabídky. Z hlediska přínosu práce je zde opět opomenuta návaznost na předchozí kapitoly a vlastní zhodnocení dosažených výsledků. U vzorců je absence jednotek vstupních veličin a jejich význam. V práci se objevují odkazy na nedůvěryhodné internetové zdroje (např. Wikipedia.org). I přes uvedené nedostatky hodnotím práci kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50662