KACÁLKOVÁ, E. Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí ve 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stara, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 95420