VÁPENÍK, R. Automatická optická inspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadanou diplomovou práci dokončil student v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce splnil student v plném rozsahu v rámci technických možností. Přínos diplomové práce je v realizaci jednoduché optické komparační alternativy pro kontrolu osazených DPS porovnáváním obrazu osazené/vzorově osazené případně i neosazené DPS. Defekty jsou automaticky barevně zvýrazněny v chybné pozici. Student se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Přehledně s vysokou odbornou erudicí zpracoval aktuální problematiku automatické optické inspekce. Diplomant podrobně rozebral oblast zpracování a analýzy obrazu i druhy používaných detekčních algoritmů. Vyhodnocovací algoritmus zpracoval diplomant v jazyku PHP a následně na zkušební DPS demonstroval funkčnost navrženého řešení. Při řešení diplomové práce prokázal diplomant vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna obrázky i fotografiemi, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské a zejména zahraniční odborné literatury student v široké míře uplatnil při řešení a zpracování diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Králové, Petr Zamouřil, HC ELECTRONICS Hradec

1) Splnění požadavků zadání – 20 bodů Zadání diplomové práce je možné považovat za náročné a také potřebné, protože přístroje pro detekci chybějících SMD součástek na plošných spojů jsou velmi nákladné i když nabízejí řadu dalších funkcí. Účelem diplomové práce proto bylo nalezení kompromisu mezi cenou a efektivitou zařízení pro optickou kontrolu osazených plošných spojů. Tím, že student porovnal několik metod vyhodnocení obrazu a správně interpretoval výsledky vyhodnocení, požadavky zadání překročil 2) Základní zhodnocení diplomové práce – 50 bodů Student zjistil dostatečné množství informací k problematice. Především oceňuji, že přitom bral v úvahu praktickou stránku věci a dobře se seznámil se způsobem výroby a kontroly desek plošných spojů. Je zcela zřejmé, že student problematice velmi dobře rozumí. Student porovnal tři metody vyhodnocení chyb od jednodušší až po složitější, ale ve výsledku efektivnější. Správně popsal výhody i nevýhody všech metod. V práci je zřejmý soulad jak teoretické tak praktické části. 3) Hodnocení formální stránky - 8 bodů Práce obsahuje ve vhodném poměru část teoretickou, řešení i závěrečné hodnocení. Jazykově je zpráva zpracována velmi dobře a je srozumitelná. V práci se nachází několik drobných formálních chyb. 4) Charakteristika výběru a využití studijních pramenů Z diplomové práce je zřejmé, že student čerpal informace jak v psané podobě tak i na internetu. Protože k uvedené problematice je česky psaných informací jen velmi málo, většina podkladů byla v anglickém jazyce. 5) Hodnocení realizačního výstupu – interpretace výsledků 20 bodů Součástí diplomové práce byl program pro vyhodnocování chybějících součástek. S programem jsem se seznámil, je funkční a efektivní. 6) Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků Diplomová práce řeší oblast kontroly součástek mezi levnou a nespolehlivou optickou kontrolou operátorem a efektivní a velmi drahou kontrolou pomocí komerčních AOI. Tím a také proto, že výsledky práce je možné komerčně využít, je práce nová. V práci se využívají již popsané metody zpracování obrazu. 7) Způsoby využití práce Domnívám se, že výsledky práce by bylo možno využít při stavbě zařízení pro jednoduchou kontrolu chybějících nebo špatně osazených součástek. V některých aspektech by takové zařízení mohlo být efektivnější než drahé dosud používané optické testery (kontrola SMD součástek pájených vlnou, kontrola vývodových součástek). Řada firem osazujících plošné spoje podobné zařízení postrádá. Diplomová práce splňuje zadání, je zpracována na základě teoretických znalostí i praktických zkušeností a výsledky jsou správně interpretovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 23597