DOSTAL, J. Současné konstrukce dvou-médiových trysek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Jan Dostal řešil bakalářskou práci, která byla svou povahou zaměřena zejména na rešerši a zpracování dostupných textů ke konstrukci dvoumédiových trysek. Vzhledem k specifickému a úzce zaměřenému tématu student čerpal převážně z cizojazyčné literatury. Důraz na současné konstrukce trysek vedl k využívání vědeckých článků spíše než monografií. Práce byla tedy náročná jazykově i z hlediska věcné náplně. Téma, které není v ČR jinde soustavně řešeno, působilo komplikace i z pohledu používaných pojmů, které nemají v českém jazyce ekvivalenty. Domnívám se však, že i přes tyto obtíže mohla být práce členěna lépe, psána srozumitelněji a přehledněji. Student práci s vedoucím konzultoval v omezené míře. Po první schůzce v listopadu 2011 se přes několik výzev vedoucího další konzultace uskutečnila až v březnu 2012. Intenzivnější komunikace a práce probíhala až v posledních týdnech před termínem odevzdání. Domnívám se, že lepší plánování práce a rozložení do delšího časového úseku by umožnilo vedoucímu práci lépe kontrolovat a usměrnit a studentovi lépe se orientovat se v daném problému, řešenou problematiku pečlivěji zpracovat a omezit výskyt chyb a nepřesností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Golitko, Lukáš

Cílem bakalářské práce bylo stručně rozdělit a popsat jednotlivé typy dvoumédiových trysek. Student projevil dobrou schopnost pracovat s danou literaturou. Velmi dobře hodnotím uspořádání textu, uspořádání kapitol je intuitivní. Avšak v kapitolách 1.1 a 1.2 by bylo vhodné matematicky definovat alespoň základní mechanismy tvorby spreje a vzpomenuté závislosti kapaliny (např. viskozita) od její teploty. Také je vhodné zmínit se o metodách návrhu trysek, bez těchto faktů je totiž tato práce jenom stěží aplikovatelná k reálnému použití v praxi. Cíle jsou dle zadání bakalářské práce v převážné míře splněny, jejich definitivní uplatnění, rovněž originalita a vlastní přínos, však chybí. Co se týče kategorizace trysek v kapitole 3, je vzpomenuto dělení dle podobných vlastností, ale popis a zdůvodnění těchto vlastností absentují. Student zmiňoval i oblast použití konkrétních trysek, kromě některých výjimek přidal i schematický obrázek, grafickou stránku tedy hodnotím pozitivně. Z celé práce není jasný zdroj rozměrů trysek ve výkresové dokumentaci. Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci stupněm C, tedy dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50688