SLAVÍK, M. PLC řídící systém pro manipulační rameno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Jako vedoucímu se mi bakalář pan Slavík těžko hodnotí. Důvod je ten, že dlouhodobě se stavěl k práci naprosto pasivně a v čase, kdy se říká „za pět minut dvanáct“, projevil až obdivuhodné úsilí a aktivitu, díky kterým práci nakonec obstojným způsobem zvládl. Výsledkem jeho práce je model manipulátoru řízený programovatelným automatem. Shrnu, co práce zahrnuje: Mechanické sestavení modelu, vybavení elektronikou, programování PLC, programování ovládání a vizualizace v systému Control Web, vytvoření komunikace PLC – Control Web včetně nastavení a parametrování ovladače. Při všech těchto činnostech prokázal pan Slavík nejen dobré znalosti, ale také vytrvalost a houževnatost při překonávání technických problémů, se kterými se při práci setkal. Počáteční lehkovážnost se v závěru u bakaláře změnila v překvapivou svědomitost a píli. Zodpovědně mohu prohlásit, že v tom, vlastní vinou, zůstal sám a slovy, mluvícími v jeho prospěch – celou práci vytvořil zcela samostatně. Při řešení se setkával s nelehkými problémy, jako bylo ovládání servomotorků z výstupů PLC SIMATIC 200 nebo komunikace mezi PLC a systémem SCADA, kdy služby technické podpory firem Siemens a Moravské přístroje se vzájemně odkazovaly jedna na druhou. Pan Slavík přišel o zaměstnání, a tím o fyzický manipulátor, na kterém měl původně svoji práci realizovat. To byl důvod, proč jsme nakonec zvolili model manipulátoru. Ani tato skutečnost však neomlouvá jeho počáteční liknavý přístup. „Horká jehla“ poznamenala i grafickou úpravu bakalářské práce včetně gramatických chyb. Navrhuji klasifikaci stupněm D - uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Zemánek, Pavel

Cílem práce bylo vytvoření funkčního modelu systému pro manipulaci předmětů z jednoho místa na druhé. Je použit model manipulačního ramene, který je řízen systémem SIMATIC S7-200 a s vizualizací PC prostřednictvím systému Control Web. Pro vstupní podávání kostek a výstupní odběr kostek byl navržen z hlediska potřeby reverzace dopravníku H-můstek, který byl realizován se správnou funkcí a s využitím časového multiplexoru. Autor navrhl ovládání servopohonu a skladbu programovatelného automatu S7 200. Tento návrh odpovídá technologii. Vývojový diagram pro celkovou funkci manipulátoru je příliš stručný a měl by více a podrobněji zohledňovat všechny technologické kroky. Měl by být uveden vývojový diagram podle kterého byl zhotoven uživatelský program, ten je sice slovně popsán, ale to je velmi nepřehledné. Z uvedeného vývojového diagramu v jedné větvi nevyplývá ukončení programu. V této části postrádám časové diagramy pro všechny činnosti manipulátoru. Možnosti vizualizace a systém nastavení mezi PLC a OPC je již popsán srozumitelně. Použití Control Webu je popsáno uživatelsky tak, jak autor potřeboval pro svoji aplikaci. V textu se vyskytují pravopisné chyby a překlepy, což asi svědčí o časovém stresu autora. Celkově hodnotím práci jako uspokojivou – D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 40192