KOZUMPLÍK, O. Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomní úkol byl zaměřen na odsiřování spalin uhelných kotlů,což je důležité z hlediska ochrany životního prostředí. Úkol zadání byl splněn a diplomant prokázal aplikační schopnosti.Pro praktické využití výsledků by bylo nutno doplnít provozní náklady užité metody odsiřování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lisý, Martin

Předložená diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá obecně problematikou odsíření a jsou zde představeny používané metody odsíření. Jednotlivé kapitoly jsou řaženy s logickou návazností. Ve druhé části je řešen návrh odsiřovací jednotky pro kotel K3 v Teplárně Olomouc. Tato část je zpracována také velmi přehledně a uceleně. Pouze kapitola 7- "Roční vyhodnocení spotřeb a produkcí" mohla být doplněna o finanční analýzu dopadů instalace polosuché metody. Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50689