NAŇÁK, P. Aktivní reproduktorová skřín pro wavefield syntézu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení práce zodpovědně, aktivně a samostatně a dosažené dílčí výsledky pravidelně konzultoval s vedoucím bakalářské práce. Řešení práce student rozložil rovnoměrně do celého semestru a práci dokončil s předstihem. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a vytvořená aktivní reproduktorová soustava bude v budoucnu sloužit k návrhu a realizaci dálkově řízeného reproduktorového clusteru pro výzkum číslicového zpracování signálů pro wave-field syntézu. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni a v dostatečném rozsahu, nemám k němu žádných připomínek. Proto práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kubánek, David

Student popsal kompletní návrh reproduktorové skříně spočívající ve výběru vhodných komponentů, materiálů a mechanických parametrů ozvučnice a návrhu elektronické části (zesilovače a napájecího zdroje). Provedl simulaci charakteristik ozvučnice a poté praktickou konstrukci a měření. Práci bych vytkl občasné neodborné výrazy či nepochopitelné formulace vzniklé pravděpodobně nepozorností. Popis obr. 5.5 by měl být přeložen do češtiny. Možná by bylo vhodnější některé obrázky, zejména schémata a grafy, přesunout do textu práce, aby nebylo třeba při čtení tolik listovat. Přes drobné nedostatky považuji práci za velmi zdařilou. Zadání bylo splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 32240