SVOBODA, I. Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato diplomová práce se zabývá problematikou krmiv živočišného původu, konkrétně určených pro výživu psů. Práce vznikla na popud autorky, která vlastní firmu na výrobu zmíněných produktů a z jejího celkového přístupu k práci bylo jasně patrné, že ji uvedená problematika velmi zajímá a baví. O tom svědčí především výborným, zajímavým a čtivým způsobem zpracovaná teoretická část práce, která popisuje veškeré aspekty spojené s výživou psů. Experimentální část tvoří jednoduchý chemický rozbor tří vybraných vzorků vyrobených ve firmě autorky. Krmiva jsou ve formě tlačenky v umělých střívkách a jsou vyrobena bez přídavku chemických aditiv. Výsledky byly srovnány s příslušnou legislativou a také s odpovídajícími vzorky dostupnými na českém trhu. Studentka prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury. Bez problémů zvládla práci v laboratoři, kde si sama organizovala průběh práce, plánovala experimenty a správně vyhodnocovala získané výsledky. Z časových důvodů bylo analyzováno jen několik vybraných vzorků, přesto mají výsledky práce významný praktický dopad jako podklad pro zlepšení výroby a odbytu dalších výrobků firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání. Práce je dobře logicky členěna, v teoretické části jsou občas drobnější nepřesnosti obsahové nebo tvrzení nedoložená citacemi. Často vyskytují drobnější formální nebo typografické chyby V experimentální části mělo být podle mého názoru vykonáno větší penzum práce. V kapitole Výsledky a diskuse jsou uvedeny odstavce, které by měly být spíše v teoretické části, a naopak fundovanější diskuse výsledků chybí. Konkrétní připomínky s. 3 a dále: Autorka nesprávně používá výrazy 80 % a 80%. s. 9 a dále: Citace za větami jsou v celé práci uvedeny bez mezer. Jednopísmenné předložky a spojky jsou v celé práci ponechány na konci řádků. s. 22, 4. odst.: Tvrzení, že při teplotě 120–200 stupňů C jsou stopové prvky a minerální látky zničeny, je chybné. s. 22, 4. odst.: Autorka, dle mého názoru nešťastně, používá termín „umělý vitamin“ a „umělý minerál“ a tvrdí, že tyto formy jsou biologicky málo využitelné. Domnívám se, že toto tvrzení je chybné. s. 22, 5. odst.: Autorka tvrdí, že „Přírodní vitaminy, na rozdíl od umělých, nezatěžují orgány látkové výměny …“ Domnívám se, že toto tvrzení je chybné. s. 23, 3. odst.: Stejná chyba jako na s. 22, 4. odst. s. 28: Při teplotě –18 stupňů C nebyly vzorky hluboce zmražené. s. 30 a dále: U tabulek by měla být uvedena legenda vysvětlující uvedené hodnoty, u hodnot obsahu analyzovaných látek by mělo být uvedeno, zda se procenta vztahují k čerstvé hmotnosti, nebo k sušině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91014