DOSTÁLOVÁ, B. Stanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Bc. Dostálová se i přes studium při zaměstnání své práci maximálně věnovala. Dobře si prostudovala teorii nutnou k provedení experimentální části a následně analyzovala velké množství vzorků. Byť analýzy prováděla jednoduchými spektrofotometrickými metodami, příprava vzorků k měření byla poměrně náročná. Naměřené výsledky dokazala Bc. Dostálová dobře vyhodnotit, a po využití konzultací s vedoucím práce také řádně okomentovat. Práce Bc. Dostálové maximálně splnila požadavky zadání a proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "A", tj. výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Gregor,, Tomáš

Předložená diplomová práce s názvem "Stanovení celkového obsahu bílkovin, polyfenolů a sacharidů v pivu" je standardně členěná a je zaměřená na stanovení těchto látek v 65 pivech tuzemských i zahraničních výrobců. V literární části je přehledně shrnuta technologie výroby piva i teoretická část použitých analytických metod. Některé kapitoly jsou čerpány pouze z jednoho literárního zdroje (str. 19-21, 22-24, 26-31), a obecně je v práci použito menší množství zahraničních literárních zdrojů. V experimentální části diplomantka jasně a srozumitelně popisuje použité metody měření včetně vzorků použitých k analýze. Ve výsledcích a diskusi jsou shrnuty výsledky měření včetně statistického zpracování dat, které je dobře diskutováno. V závěru práce jsou přehledně shrnuty dosažené výsledky měření. Práce je formálně a typograficky velmi dobře zpracována a obsahuje minimální množství gramatických chyb. K práci a na diplomantku mám následující dotazy: str. 12 - Diplomantka na této straně a pak i v Závěru práce uvádí, že "České pivo" obsahuje neprokvašený extrakt v rozmezí 3-12%. Je tento podíl opravdu jen neprokvašený, a nebo sem patří i tzv. nezkvasitelný podíl, např. oligosacharidy, dextriny a pod.? str. 19 - mmol v tabulce - není zde patrné, jaké látce tato jednotka patří. str. 34 kap. 1.5.3.3 - ...snadno využitelnými cukry... není v pivu většina jednoduchých sacharidů zkvašena na etanol, tj. na energetické dotaci nemají prakticky žádný vliv? str. 41 - kap. 2.2.4 Stanovení celkových sacharidů - jaké sacharidy se touto metodou stanoví? Jednoduché nebo i dextriny? Byla metoda stanovení sacharidů porovnána s jinou metodou pro stanovení sacharidů, např. pomocí HPLC s refraktometrickou detekcí? Diplomantka uvádí (str. 50), že v pivu má na sladkou chuť vliv obsah jednoduchých sacharidů jako glukóza a maltóza, nejsou tyto sacharidy v pivu již prakticky všechny prokvašeny? Jaký je osud maltotriózy při kvašení piva? Souvisí to i s kvasinkovým genomem, např. rozdíl mezi spodním a svrchním kvašením? Na co mají ve vztahu k senzorické hodnotě piva vliv oligosacharidy a dextriny? V pivu obecně jsou dusíkaté látky bílkovinné povahy tří skupin: polypeptidy, oligopeptidy a aminokyseliny. Mohla by diplomantka popsat význam každé z frakcí na finální kvalitu piva? Např. pěnivost, plnost chuti, rychlost kvašení a pod. Jaký má vliv používání chmelových extraktů (ethanolických nebo CO2) na celkový obsah polyfenolů v pivu? Pokud bychom nahradili plnou chmelovou dávku pouze chmelovým extraktem (nepolární látky), jak se to projeví na stanovení polyfenolů uvedeném v diplomové práci? Nesouvisí tato skutečnost i se zjištěním, které diplomantka v práci uvedla, že některá výšestupňová zahraniční piva mají méně polyfenolických látek než české ležáky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 87042