VELCER, T. Hyaluronanové hydrogely na bázi CTAT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Diplomant pracoval velmi samostatně, invenčně, systematicky, na základě důkladného vlastního studia literatury. Podrobně prozkoumal chování zadaných koloidních systémů, iniciativně navrhoval experimenty, zcela samostatně navrhl, dohodl a realizoval měření poměrně specializovanou technikou (SAXS), nedostupnou na naší univerzitě. Zadání práce rozhodně splnil a prokázal schopnosti samostatné experimentální i tvůrčí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Venerová, Tereza

Předložená diplomová práce je logicky a přehledně členěna, formou i obsahem splňuje požadavky na diplomovou klasifikační práci, svým rozsahem tyto požadavky přesahuje. Velmi rozsáhlá a srozumitelně psaná teoretická část práce se stává kvalitním základem pro navazující části práce. Rešeršní část je zpracována na základě aktuální literatury, velká část článků, na které se student odkazuje je z posledních pěti let, většina pak nepřesahuje stáří deseti let. Experimentální část práce je postavena na velkém množství experimentů. Při takovém množství výsledků oceňuji udržení přehlednosti. Výsledky jsou kvalitně diskutovány. Celkově je práce provedena i psána precizně, hodnotím proto stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88184