SEDLÁKOVÁ, L. Analýza DNA izolované z různých typů probiotických výrobků s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Trachtová, Štěpánka

Práce pojednává o možnostech využití metody polymerázové řetězové reakce v kombinaci s vysokorozlišovací analýzou křivek tání (PCR-HRM) na poli identifikace probiotických mikroorganismů v komplexních potravinových matricích. Konkrétně byla práce zaměřena na aplikaci PCR-HRM analýzy na rozlišení vybraných kmenů rodu Bifidobacterium, jemuž dosud nebyla ve vědeckých pracích věnována větší pozornost. Na základě literatury zaměřené na identifikaci bakterií probiotického typu byl proveden výběr primerů, které by mohly pro daný účel připadat v úvahu. Celkem bylo v práci testováno 5 sad primerů vhodných pro PCR-HRM. Za účelem testování účinnosti vybraných primerů byla použita série bakteriální DNA sbírkových kmenů, následně byly vybrané primery použity pro analýzu DNA izolované z probiotického výrobku. Současně byla provedena bioinformatická analýza zaměřená na ověření specifity použitých primerů. V celém průběhu práce projevovala studentka vysoký zájem o danou problematiku a iniciativu, k řešení přistupovala velmi aktivně a samostatně. Prokázala orientaci v dané problematice s využitím aktuální odborné literatury, schopnost samostatné práce při provádění experimentů, vyhodnocení získaných dat, jejich interpretaci a diskuzi. Chtěla bych vyzdvihnout, že i přesto, že se jednalo o studentku kombinované formy studia, věnovala vypracování práce hodně času, což se odrazilo jak na množství provedených experimentů, tak i na celkových výsledcích práce. Všechny cíle uvedené v zadání diplomové práce byly splněny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rittich, Bohuslav

Práce je sepsána srozumitelně a výsledky jsou odpovídajícím způsobem interpretovány. V průběhu experimentů studentka odvedla velké množství kvalitní práce. Získané poznatky jsou původní a zajisté budou cenným příspěvkem pro další řešení problematiky. K práci mám následující formální připomínky: -str. 29,30; Tabulka 10 a 11- hodnoty absorbancí je vhodné zaokrouhlovat na dvě desetinná místa str. 57 - správně je detegovat a ne detekovat

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88214