KYNČLOVÁ, I. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• Základní myšlenka vychází z představy sevřeného školského kampusu na obou stranách kanálu, na který navazuje volně vsazeného částí do zeleně ostrova. • Dispozice objektu přádelny je ovlivněna vnitřní, horními světlíky osvětlenou, dvoranou procházející všemi podlažími, která je obklopena podle potřeby prostorami uzavřenými.Volný prostor je pak možno členit pro atelierovou výuku mobilními regály. • Dispoziční řešení nových i rekonstruovaných domů dokresluje názor na způsob využití území a prokazuje dobrou znalost potřeb jednotlivých funkcí do nich vkládaných. • Navržené prostředky tepelně energetické sanace jsou danému stavu přiměřené • Grafické zpracování je přehledné na velmi dobré úrovni Otázky a náměty k obhajobě: Jak si představujete využití obytných kontejnerů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala samostatně, soustavně, se zájmem, plnou zodpovědností a viditelnou radostí
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Celkově uspokojivé řešení. Celkově jasný urbanistický koncept se sporným umístěním objektu pro bydlení studentů sestaveného z mobilních buněk, který odděluje prostor před vstupem do budovy od parku. Ubytovna z buněk má charakter provizoria, dispozice krajně úsporné s problematickým standardem. Snaha o jeho vlídnější architektonický výraz je zřejmá, ale i tak působí na svém místě jako cizorodý prvek. Z hlediska ekonomického pochybuji o reálnosti podzemního parkoviště. Orientace vstupu do budovy fakulty z východní strany z prostoru ostrova je správná, bohužel objekt ubytování jej odděluje od parku. Dispozice objektu fakulty jsou členěny přehledně a logicky. Atrium propojující všechny patra se nabízí jako výrazný prostorový prvek, je ovšem spojený se zachováním struktury konstrukce a s obtížemi při regulování klimatu v budově. Dělení prostorů pro výuku mobilními regály je dobrým řešením. Práce má celkově dobrou úroveň, formální prezentace je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 38583