PAVLÍKOVÁ, I. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

V celkovém hodnocení lze konstatovat práci s vysokým nasazením v urbanistickém, architektonickém i grafickém zpracování návrhu, který, dle mého názoru, přesvědčivě dokládá schopnost autorky obstát v praxi. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý a samostatný přístup k bakalářské práci s velmi dobrým časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hybská, Bohumila

Bakalářský projekt je zpracován poměrně dobře. S ohledem na poměrně velký rozsah zadání je hodnocení shovívavější, než by bylo u stavby menšího rozsahu. Práce má své lepší stránky- pokus o jednoduché celkové řešení a výrazové řešení fasád a horší stránky – těžkopádné dispozice v některých segmentech a méně propracované konstrukční řešení a nedotažené výkresy pohledů, řezů, výkres střechy apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Zadáním bakalářského projektu je stavba na brněnské okružní třídě, v místě, ve kterém ring mění svůj směr a stává se „kloubem“ okružní třídy. Polyfunkční objekt byl zasazen do urbanistického kontextu okolních budov na ringu a v jeho bezprostředním okolí a navrhovaných veřejně významných objektů v prostoru dnešního železničního kolejiště. Autorka odsadila polohu objektu od uliční čáry vymezené novými objekty při ulici Benešova, nicméně předprostor, který se tímto řešením vytvořil, není v návrhu příliš zvládnutý. Všechny tři vstupy vyznačené v situaci působí nejednoznačně.
Provozní řešení C Obsah zadání tj. návrh „metropolitního domu“ naplnila studentka kombinací komerčních, administrativních a rezidenčních prostorů. Příéstup do jednotlivých funkčních částí se však ne příliš vhodně prolná. Schodiště vedoucí do bytových sekcí postrádají přímé osvětlení. Navržená velká vstupní zádveří v parteru působí nepřívětivě. Exkluzivní bydlení v nejvyšších podlažích s vyhlídkou na historickou siluetu Brna je navrženo bez ambice vytvořit příjemný a elegantní koncept bytu.
Technicko konstrukční řešení B Stavba je navržena jako ŽB skelet (založeno na pilotách), poslední dvě podlaží se transformují z hlediska konstrukčního řešení do příčného stěnového systému. Fasády, které mají charakter přesných geometrických mřížek jsou řešeny jako sendvičové konstrukce. Základní koncept návrhu je správný.
Architektonické řešení B Z architektonického hlediska je hmotové řešení odpovídající urbanistickému řešení. Na rozdíl od nepřesvědčivého dispozičního řešení se autorka vcelku zdárně vypořádala s návrhem řešení fasády jako geometrické mřížky s akcentem na otvory, které z takto nastavené přesné geometrie vybočují. Také volba vysokého řádu v kompozici fasády je zvolena ku prospěchu celkového konceptu.
Formální úroveň B Formální úroveň je velmi dobrá. Doprovodné komentáře na situačních výkresech zasazují stavbu do zadaného kontextu, nicméně chybí detailnější popis konstrukcí nebo konstrukční řešení fasád, vnitřního atria apod. Vizualizace jsou zpracovány na dobré grafické úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 94320