NĚMEČEK, L. Implementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartl, Milan

Student pracoval průběžně a v pravidelných intervalech podával zprávy o vývoji jeho práce. Teoretický rozbor na začátku práce je uspokojivý. Popis problematiky je dostatečně detailní i pro laika a splňuje zadání. Citace jsou uvedeny správně a v adekvátní hojnosti. Vytknout lze horší angličtinu v abstraktu. Ve své práci student splnil všechny body dané zadáním.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Červenka, Vladimír

S ohledem na zadání práce je teoretická část dostatečně popsána a vhodně zpracována. K praktické části mám však výhrady. K dispozici je v současnosti více honeypot řešení s vysokou mírou interakce, než autor uvádí. Za nevhodné považuji míru detailního popisu instalace jednotlivých programů a naopak absenci jejich srovnání. Zcela chybí podrobný popis provedených útoků v tzv. druhé skupině. V práci je uvedeno "patnáct útoků na nejrůznější služby". Není jasné co bylo testováno, a proto lze výsledek jen těžko ověřit, natožpak hodnotit. Interpretace výsledků je velmi slabá. V poslední kapitole chybí analýza provedených útoků za pomocí nástroje Metasploit framework. Po formální stránce je práce na dobré úrovni s minimem chyb. Chybí však citace u důležitých tvrzení (např. druhý odstavec na straně 5) a často se objevují skloňované anglické názvy. Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 61189