DOČEKALOVÁ, V. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Veronika Dočekalová se poctivě snažila ve svém projektu postihnout celou šíři řešené problematiky, od urbanismu po detail náplně polyfunkčního městského bloku. Obchodní parter a objemové tvarování bloku odpovídá jeho poloze na okružní třídě, vnitřní uspořádání kancelářských provozů je oživeno vloženými dvoupodlažními zimními zahradami. Snad jen řešení fasád by zasloužilo ještě více dotáhnout a přesáhnout rámec schématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 - samostatný, aktivní, tvůrčí přístup k práci
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předložená práce řeší zadané území v souladu se zadáním. Autorka předložila jednoduché, funkční a přehledné řešení. Přes výše uvedené výhrady práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka zvolila jednoduchý a funkční způsob doplnění městské struktury bloků magistrátu a paláce Morava, který zároveň reaguje na změnu směru okružní třídy v tomto místě. Přiměřenost bloků reguluje výškovou gradací hmot. Funkční náplň obou bloků postrádá větší pestrost. Podrobněji by mohl být zpracován vymezený park.
Provozní řešení B Autorka zvolila jednoduché a funkční řešení. Parter obsahuje propracovaný mix komerčních prostor (různých velikostí i účelu), u kterých autorka nezapomněla ani na skladovací prostory. Vstupní prostory do administrativní části jsou dostatečně dimenzované, u recepcí by bylo vhodné doplnit základní zázemí pro zaměstnance. Vlastní administrativní část je jednoduchý trojtakt, autorka prezentuje možnosti využití jak individuálními kancelářemi, tak open space prostory. Bylo by vhodné ukázat i různé možnosti členění na sekce, vzhledem ke třem vstupům lze předpokládat, že se nejedná o administrativu jedné firmy. Atrium by si zasloužilo podrobnější návrh. Nejasná je funkce prostor označených jako zimní zahrady v podzemním podlaží.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční systém je vzhledem k účelu budovy zvolen vhodně. Vhodné je použití dvojité energetické fasády. Skladba střechy obsahuje zmatečnou vzduchovou mezeru (pravděpodobně omylem), nejasný je účel piloty ve skladbě stěny podzemních podlaží (míněna milánská stěna?).
Architektonické řešení B Velikost a monotónnost obou bloků je vhodně rozdrobena jak výškovou gradací hmot, tak včleněním mezonetových prostorů se společenskými prostory (autorkou nazvané boxy). Architektonický výraz těchto boxů je však potlačován výrazným horizontálním členěním fasády.
Formální úroveň C Odevzdaná dokumentace přehledná a na velmi dobré grafické úrovni. Zcela však chybí podrobnější legendy místností vč. výměr, v půdorysech chybí také výškové kóty a řezové čáry. Rovněž chybí popisy v situaci. Není označen výjezd z garáží.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 94332