TROPP, P. Výměna souborů v internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Polívka, Michal

Pan Peter Tropp vypracoval kvalitní bakalářskou práci. Student na projektu pracoval samostatně. Ve finální verzi projektu jsou však zbytečné chyby a nepřesnosti, které celosemestrální úsilí studenta deklasují. Student navíc ve finální verzi projektu neodstranil některé nedostatky, na které však byl vedoucím upozorněn. Navrhuji hodnocení C/76 b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Pelka, Tomáš

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro výměnu souborů prostřednictvím webu s intuitivním ovládáním. Bohužel student až příliš rozebírá celou protokolovou sadu TCP/IP, přičemž by postačilo soustředit se na aplikační, transportní a případně relační vrstvu. Rovněž až příliš věnuje popisu protokolu FTP, který později nikde v práci nezmiňuje. Navíc popis vlastností protokolu obsahuje mnoho faktických chyb, například protokol SFTP není protokol FTP přenášený přes SSH. Rovněž velké množství nejasností a pro práci nepodstatných věcí obsahuje kapitola o Linuxu. Naprosto chybná jsou tvrzení, že databázový server je nedělitelnou součástí webového serveru nebo, že certifikát serveru obsahuje soukromý klíč. Kapitola o CSS nemá s výměnou souborů, na kterou se měl student zaměřit, nic společného. Student často odbíhá od tématu. Dle mého názoru je i technologie PHP pro takovýto úkol zvolena nevhodně, student se měl spíše věnovat webovým technologiím se zpracováním na straně klienta. Vytvořená aplikace není příliš složitá a ne příliš intuitivní. Aplikace vůbec neuvažuje hromadné vkládání souborů, vkládání velkých souborů apod. Po formální stránce práce obsahuje některé nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 7/20
Odborná úroveň práce D 31/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 6/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 32268