MIERNA, J. Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánková, Věra

Bakalářská práce se věnuje experimentům s ozónem, který je generovaný pomocí dielektrického bariérového výboje v ozonizátoru. Studentka se zaměřila na interakci ozónu s povrchem ozonizátoru. Sledovala i vliv různých pracovních plynů na tvorbu ozónu. Studentka naměřená data zpracovala a vyhodnotila vzhledem k nastavovaným experimentálním podmínkám. Studentka při práci v laboratoři prokázala výbornou úroveň znalostí i zkušeností, výsledky pravidelně konzultovala. Vyhodnocování výsledků prováděla pečlivě a přehledně. Formulované závěry jsou srozumitelné a dávají ucelený náhled na zkoumanou problematiku. Bakalářská práce splnila zadané cíle, proto ji doporučuji hodnotit A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dzik, Petr

Práce působí celkově solidním dojmem, zadání bylo nepochybně splněno. Drobné formální výhrady mám k stále se opakujícím typografickým nešvarům (záměna spojovníků a pomček a nesprávné užití mezer) a neprofesionální terminologii (LED žárovka, ocel lemovaná chrómem, plynová bomba, atd...). Dále nejsem úplně spokojen s užitím jednotek v práci. Pro vyjádření koncentrace ozónu je v práci užito jak absolutní (g/m3), tak relativní vyjádření (ppm, ppb). Vím, že jednotka ppm je všeobecně užívaná a akceptovaná, nicméně to není SI jednotka a její používání je spíše tolerované než doporučeníhodné. Navíc nikde v práci není definováno, zda je ppm použito jako objemový, molární nebo hmotnostní zlomek. To je v případě směsí ozónu a kyslíku celkem zásadní problém! Kladně hodnotím rozsah provedených experimentů, jejich logickou provázanost a interpretaci získaných dat. I v této části se sice vyskytly některé formální chyby, ty ale nijak zásadně nesnižují celkový pozitivní dojem. K obhajobě vznáším několik doplňujích otázek. Po jejich zodpovězení doporučuji práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88157