MIKULÍKOVÁ, I. Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Jmenovaná zpracovala svoji experimentální práci na vysoké úrovni, prioritní organické polutanty typu PBDEs sledovala v odpadní vodě i v kalu ze tří ČOV lišících se počtem EO. Získaná data výborně zpracovala, včetně interpretace výsledků; pouze by bylo ještě vhodné porovnat tato data z údaji z literatury. Práce je velmi pěkně doplněna potřebnými grafy, tabulkami i obrázky. Na základě jejího přístupu při řešení diplomové práce i vzhledem k její odborné úrovni i kvalitě zpracování ji hodnotím stupněm výborně "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výskytu polybromovaných difenylétherů v odpadních vodách a posouzením míry jejich eliminace během čistírenského procesu. Její rozsah je přiměřený (74 stran), struktura je standardní. Po stručném úvodu následuje teoretická část, ve které se diplomantka poměrně podrobně zabývá fyzikálně-chemickými vlastnostmi a výskytem vody na zemském povrchu včetně popisu různých forem. V dalším je pak popsána technologie využívaná při čištění odpadních vod, poté jsou charakterizovány sledované čistírny odpadních vod. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány popisu vlastností polybromovaných difenylétherů, jejich využívání, osudu v životním prostředí, negativním dopadům na živé organismy a možnostem jejich analytického stanovení. V experimentální části jsou pak představeny terénní i laboratorní aktivity autorky, získané výsledky jsou pak diskutovány (Diskuse a výsledky) a sumarizovány (Závěr). Seznam citované literatury obsahuje 44 položek nejrůznějšího druhu, seznam používaných zkratek je překvapivě krátký. V přílohách je uvedeno technologické schéma ČOV Modřice a ukázkové chromatogramy jak standardů, tak i reálných vzorků. Jako celek působí práce úhledně. Připomněl bych autorce, že mezi číslovkou a fyzikální jednotkou se dělá mezera (pokud to není ve významu přídavného jména). Častým prohřeškem je chybějící mezera mezi slovy. Rovněž neopravené překlepy se vyskytují v míře nikoliv zanedbatelné. Čitelnosti a srozumitelnosti textu nepřispívá ani autorčina tendence ke stručnému vyjadřování, zacházení s nadpisem jako s první větou jím uváděného odstavce nebo koncipování podřazených nadpisů jako odrážek k nadpisu nadřazenému (např. na str. 17). Není vhodné používat jako symbol pro stupně Celsia písmeno „o“ v exponentu. V nadpisu druhého sloupce Tabulky 7 (str. 18) by mělo být „Ukazatele“, nikoliv „Ukazatelé“. Z hlediska věcné správnosti bych měl následující připomínky: 1. Str. 10, Tab. 1: Překvapilo mne, že kritická teplota vody v K je 647,4 a ve stupních Celsia 374,2. Krom toho předposlední a poslední dvojice řádků v této tabulce jsou identické. 2. Str. 32: Transport na velké vzdálenosti není několik km. 3. Str. 37: Co je to „lidská slyšitelnost“? Popis tlakové extrakce rozpouštědlem je věcně nesprávný. To je překvapující, protože tuto metodu autorka údajně používala ve svých experimentech. 4. Str. 37, poslední řádek: Popletené afinity. 5. Str. 38: Pec používaná k aktivaci silikagelu je muflová, nikoliv Muflova (tento přehmat se vyskytuje opakovaně na str. 38 dole). 6. Str. 39: Charakterizace plynové chromatografie je naprosto nesmyslná. Schéma plynového chromatografu (Obr. 16) je zastaralé. 7. Str. 40: Není pravda, že adsorbent je zakotven na pevném nosiči. 8. Str. 45: V Tab. 15 se tvrdí, že se extrahovalo směsí n-hexan:DCM 3:1, v textu pod tabulkou se uvádí poměr těchto složek extrakční směsi jako 1:1. Co platí? 9. Str. 51 a další, Graf 5 - 10: Není zde uveden korelační koeficient, jak se v textu tvrdí. Při celkovém zhodnocení práce je ale třeba zkonstatovat, že je velice slušně zpracovaná a že diplomantka při jejím vypracování postupovala systematicky a pečlivě. Navrženou metodiku ověřila analýzou reálných vzorků a získaná data pak náležitě interpretovala. S přihlédnutím k tomu, že žádná z výše uvedených připomínek není zásadního charakteru, předloženou diplomovou práci k obhajobě doporučuji a hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89525