HALUZOVÁ, D. Poptávka po přípravcích na ochranu vinic a její cenová elasticita [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím matematicko-statistických metod při určování trendu poptávek po vybraných přípravcích na ochranu vinic a zjištěním jejich cenové a jednotkové elasticity. Také je proveden odhad poptávaného množství pro slevu 20 % z momentálních prodejních cen vybraných přípravků. Práce je členěna do tří hlavních kapitol s logickou stavbou a strukturou. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavil srozumitelná teoretická východiska poptávky, elasticity a vymezil různé faktory, které je ovlivňují. Analytická část je zaměřena na představení společnosti a vybraných přípravků. Analýza společnosti je shrnuta SWOT tabulkou. V návrhové části jsou určeny modely poptávek po vybraných prostředcích a vypočítány jejich elasticity. Na základě těchto modelů je pro vybrané prostředky predikován možný nárůst prodaného množství při 20% slevě. Tato část také obsahuje návrh „internetových stránek“, jejich přínos a náklady s tím spojené. Z práce je patrné, že autorka přistupuje systematicky k řešenému problému. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Drobnou připomínku bych měl jen k formální stránce citací (jednotný styl citování v práci) a seznamu literatury (řazení jmen autorů). Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91631