TRKAL, O. Rozpoznávání SPZ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Pan Trkal pracoval na své diplomové práci řádně, konzultace využíval pravidelně podle domluvy a dohodnuté úkoly plnil včas a v podstatě správně. Jeho výhodou byla dobrá znalost cílové aplikace z předchozí bakalářské práce, která se ale týkala jiných nástrojů (neuronové sítě) a poskytla diplomantovi větší rozhled v teoretické části. Chválím především důkladné studium převzatých metod detekce SPZ a čtení znaků společně s důsledným návrhem a implementací vlastní metody. Za zmínku také stojí slušná galerie vlastnoručně pořízených snímků vozidel v provozu. Větší pozornost potažmo více času mělo být věnováno problematice OCR, kde se zcela nepodařilo podchytit některé rušivé vlivy v obrazech např. rozdělení znaku SPZ tenkou svislou linií nebo korekce stínu na značce. Přestože jsou tyto a podobné problémy v state-of-the-art oboru úspěšně vyřešeny, dá se říct, že už mírně prekračují rámec diplomové práce a tak je nelze brát jako vážnou výtku. Předložená práce je podle mého názoru výborná už jen důkladným hodnocením dosažených výsledků (od str. 62) a také ne zcela běžnou jasnou specifikací problémových situací ve snímku (od str. 68). Práci jednoznačně doporučuji prezentovat před komisí.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Předložená práce patří mezi náročnější po stránce časové i odborné. Student se musel seznámit s rozsáhlou problematikou vyhodnocení SPZ značek pomocí zpracování obrazu. Na základě předložené práce lze konstatovat, že zadání bylo splněno a že se v dané problematice diplomant dobře orientuje. V práci je nutné ocenit nastudování a především implementaci, vyzkoušení a zhodnocení několika metod. Srovnání metod na pořízených databázích je velice kvalitní. Zvolená koncepce je správná, diplomant se nedopustil žádných závažnějších chyb. Práci lze považovat za vlastní dílo diplomanta. V práci se vyskytuje i několik nedostatků. V práci jsou často použity strukturní elementy, je uváděn pouze jejich rozměr, ale ne hodnoty. Není uvedeno, jak byl určen práh 50 ve vzorci 4.4. U vzorce 4.8 patrně nemělo být dělení 255 (chybí zde popis jednotek u použitých proměnných). Obr 4.7 má nejasný popis a to i vzhledem k odkazům v textu. Přiložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a navrhuji hodnocení velmi dobře/88.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 94481