BENDA, D. Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

V rámci bakalářské práce měl student za úkol navrhnout a zrealizovat elektronické obvody, které umožní využití malé solární elektrárny v domácnosti. Student v průběhu řešení práce nastudoval nezbytné znalosti a provedl internetový průzkum. Dále navrhnul jednotlivé elektronické komponenty, vytvořil pro ně desky plošných spojů, které následně osadil a oživil. Zrealizované komponenty student otestoval a provedl ověření jejich funkčnosti. Následně student demonstroval jejich funkčnost. Student pracoval samostatně a velice svědomitě. Vlastní práce je rozsáhlá a na výborné úrovni, která spíše odpovídá výrazně nadprůměrné diplomové práci než práci bakalářské. Vlastní práce je dobře strukturována, obsahuje veškeré nezbytné analýzy a výpočty všech elektronických prvků. Po úspěšné realizaci student věnoval dostatek času a úsilí na otestování skutečných parametrů a funkcionality výsledků. Práci nezbývá než doporučit k obhajobě a hodnotit ji jako výbornou. Práce byla prezentována na soutěži EEICT, kde byla také velmi kladně hodnocena jako jedna z nejlepších včetně získání jedné z cen.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šťastný, Ladislav

Cieľom bakalárskej práce bol návrh elektronických obvodov pre malé fotovoltaické elektrárne – konkrétne návrh meniču napätia pre napájanie 12V spotrebičov, MPPT regulátoru s nabíjacím automatom a monitorovacej jednotky. Návrh všetkých 3 subsystémov bol prevedený maximálne precízne a rovnako výborne je aj zdokumentovaný. Každý rezistor/kondenzátor bol vypočítaný, bola zohľadnená výkonová strata súčiastok, tolerancie, chladenie a iné parametre, ktoré bývajú často opomínané – toto svedčí o vysokej odbornej úrovni práce. Precízny návrh sa premietol aj to vlastností subsystémov, napríklad menič dosahuje účinnosti až 97%. Po formálnej stránke práca spĺňa všetky požiadavky na bakalársku prácu. Je logicky členená do kapitol, ktoré postupne prevedú čitateľa celou problematikou a vedú k detailnému pochopeniu práce. Vzhľadom na rozsah a vysokú odbornú úroveň tejto bakalárskej práce, ktorá by bez problémov mohla byť aj prácou diplomovou, odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie 99/A.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 94390