OTTOPALOVÁ, V. Přestavba vybraných částí bývalého kláštera Voršilek a navazujícího území městského bloku v centru Brna - architektonicko-urbanistická studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopáčik, Gabriel

Problematikou potenciálu někdejších církevních staveb, zejména klášterů, pro efektivní soudobé profánní využití se zabývala studentka v prvním ročníku magisterského studia. Vlastní diplomní práce navazuje na analýzu a variantní koncepční řešení širšího území z předchozího semestru. Práce je komplexní, zahrnuje jak řešení širších vztahů (dotvoření městského bloku, dvora, parkoviště), tak dispoziční návrh několika provozů, konstrukční řešení v poměrně složitých podmínkách historické stavby až po náznak interiérů. S veškerou touto problematikou se bc. Ottopalová zdárně vypořádala. Také po formální stránce ja práce na vysoké úrovni. Diplomantka prokázala připravenost k praktické činnosti architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 systematický, svědomitý
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šárka, Jan

Diplomová práce je svým rozsahem opravdu neobvyklá a to i včetně předloženého portfolia a fyzického modelu. Studentka odvedla obrovské množství práce i při získávání podkladů a výkresů, vlastním průzkumu a následné analýze rozsáhlého areálu. Je třeba zmínit i předchozí práci na publikaci „Klášterní blok pro Brno“, která mapuje všechny existující i zaniklé kláštery v Brně a jeho okolí. Možná až příliš citlivý přístup a časová náročnost jednotlivých fází projektu se projevily na navrženém řešení, které je logické a promyšlené, avšak v některých dílčích částech mohlo být propracovanější a odvážnější. Celkově je však vidět velké zaujetí pro řešené téma a jeho dlouhodobé zkoumání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Zpřístupnění zahrady bývalého kláštera veřejnosti a zvýšení prostupnosti celého bloku je jistě přínosem. Odstranění pavilonu páry, umístění parkování pod zahradu kláštera a doplnění proluky na ulici Novobranské je dobrým řešením.
Architektonické řešení A Při řešení objektu byl zvolen citlivý přístup a respekt k památce. Vizualizace dobře vystihují atmosféru základní školy i bydlení. Větší pozornost mohla být věnována zahradě. Rozmanitěji mohli být řešeny i prostory coworkingu.
Provozní řešení B Základní rozvržení jednotlivých funkcí v rámci areálu je logické a správné. V detailu jsou v jednotlivých dispozicích drobné zádrhely, které jsou však řešitelné. V některých případech by větší zásahy přispěly k lepšímu provoznímu řešení. Například v základní umělecké škole je galerie ateliéru a 3. patro bezbariérově přístupné pouze venkovním výtahem a posluchárna vůbec. Schodiště spojující všechna patra ZŠ je společné i pro coworking, poradenské centrum a Dům na půli cesty. Je škoda, že v parteru kolem atria ZŠ zůstalo stávající technické zázemí a prostory správce.
Technicko konstrukční řešení A Studentka se snažila o co nejmenší zásahy a bourání stávajících konstrukcí. Vložená ocelová konstrukce do barokního krovu, technické řešení podzemních garáží a skladby jsou reálné a odpovídají situaci. Mohlo být navrženo nějaké zjednodušení stávajícího systému vytápění nebo i obnovitelný zdroj např. tepelné čerpadlo.
Formální úroveň A Návrh je prezentován přehledně, grafika je velmi pěkná. Na předloženém portfoliu je vidět obrovské množství času a energie. Vlastní diplomové práci předchází obsáhlé analýzy. V neposlední řadě je třeba zmínit propracovaný model. Doporučil bych snad jen větší pozornost při korektuře textů.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 90766