VITÁK, J. Simulátor výrobních linek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Pan Jan Viták měl původně vyřešit virtuální simulaci, resp. virtuální testování a zprovoznění pomocí komerčního simulačního nástroje. Vzhledem k cenové nedostupnosti takového nástroje bylo rozhodnuto, že v rámci zadání diplomové práce student navrhne a zrealizuje prostředí simulátoru pro testování dopravníkových výrobních linek. Jako vedoucí práce jsem tohle zadání pokládal za odvážnou výzvu, a hned musím dodat, že pan Viták se do problematiky virtuální simulace pustil s vervou a nasazením, které vedlo k úspěšnému výsledku jeho práce. Při své práci využíval student běžně dostupné SW nástroje firmy Siemens, praktické strojní zázemí zadávající firmy, rady konzultanta i mé pravidelné konzultace. Celou dobu pracoval svědomitě a samostatně, prokázal schopnosti práce s literaturou, kombinovat získané analogie a poznatky. Konzultace s ním byly příjemné, chodil spíše informovat o stavu své práce, než čekat na pomoc s řešením. Práce má vývojový charakter, její přínos je nejen technický, ale projeví se i v úsporách času a nákladů při testování a uvádění do provozu dopravníkových linek. Navrhuji klasifikaci A - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru pro testování dopravníkových výrobních linek. V teoretické části student popisuje současné trendy v oboru virtuálního zprovoznění s využitím moderních nástrojů - balíku Tecnomatix a nástroje SIMIT. Dále je zde popsán použitý algoritmus pro předávku materiálu po válečkových dopravnících. Teoretická část práce je po obsahové i odborné stránce dostatečná. V praktické části pak student popisuje vlastní řešení simulace – jednoúčelový simulační SW komunikující přímo s reálným či simulovaným PLC, spolu s důvody, kvůli kterým se pro toto řešení rozhodl. Student v této části práce nastudoval, otestoval a integroval několik heterogenních subsystémů do jediné aplikace, čímž prokázal odpovídající míru teoretických znalostí a zkušeností. Z hlediska odborné stránky je práce na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, ačkoli se autor nevyhnul drobným gramatickým nedostatkům. Jako celek je práci možné hodnotit jako velice zdařilou.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 94254