VAŠUT, R. Konverze pivovaru v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

První rok magisterského studia Bc. Radka Vilímková absolvovala na zahraniční stáži , přínosné odborně, ale časově omezující přípravu na diplomovou práci. Přesto se diplomantce podařilo zvládnout všechny nezbytné analýzy města Prostějova , kontextu místa i architektonického potenciálu a technického stavu původních objektů řešeného areálu. Jedná se o bývalý pivovar , nejstarší průmyslové dědictví Prostějova z konce XIX. století. Kvalita diplomová práce dokazuje odbornou připravenost autorky , citlivě pracovat v oblasti záchrany a oživení průmyslového dědictví. Program konverze vychází z důkladných analýz deficitů městských funkcí i prověření potenciálu budov k jejich přijetí. Typologické a architektonické řešení všech nových funkcí vepsaných do uvolněných objektů pivovaru je promyšlené a profesionálně zvládnuté Předcházející studium širších vztahů věnuje pozornost funkcím v okolí řešeného areálu bývalého pivovaru. Diplomantka prostudovala územní plán města Prostějova a přírodní rámec areálu s biokoridorem okolo říčky Hloučely a bývalého pivovarského rybníka. Náročnost a obsáhlost konverze historických objektů byla zřejmě důvodem , proč právě tento zelený koridor nesehrál v návrhu větší roli. Je však třeba vysoce ocenit mimořádnou grafickou úroveň diplomové práce. Otázky k obhajobě: Management oživení průmyslového dědictví, aktéři

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Systematický, profesionální
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Invenční přístup autorky ke konverzi je z hlediska tématu chvályhodný, zvolený způsob prezentace svědčí o připravenosti pro povolání architektky, zejména v důrazu na detail a design interiérů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B V urbanistické struktuře města návrh zachovává otevřený systém tří objektů s dlouhým dvorním křídlem, který doplňuje krajinářským řešením směrem do okolí areálu bez zřejmé vazby na pěší a dopravní obsluhu. Možná koncepce polozavřeného bloku s krátkým dvorním křídlem by umožnila zvýšit přístupnost a intenzitu využití pozemku pivovaru pro rozvoj obytné nebo krajinné zóny. Výběr nového funkčního využití je pro město a nový život pivovaru příslibem.
Architektonické řešení A Je v návrhu konverze podrobně a profesionálně provedeno v dispozičním uspořádání zachovávaných částí objektu, dominuje kvalitou návrhu zdokumentovaného interiéru. V architektuře zachovávaných zdobných průčelí autorka používá citlivě kontrastní řešení prosklených fasád po demolici přilehlých objektů, k dosažení výrazného soudobého architektonického výrazu.
Provozní řešení A Čistě uspořádané provozní schema a pohyb uživatelů uvnitř objektů Je díky účelnému rozmístění nových funkcí v přehledném dispozičním uspořádání. Provozní vztahy k městu nejsou žel graficky dokumentovány.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční detail se zabývá napojením nové prosklené fasády na obnažené obvodové stěny hlavní budovy, bez tepelného mostu.
Formální úroveň B Formální zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni, rozsah díla v grafické prezentaci je profesionální. V textová části chybí údaje vztahující se k popisu širších územních vazeb k okolí a k ÚP města a také v kapitole stavebně konstrukčních řešení.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 90779