ŠLICHTA, P. Kvantifikace nejistot měření magnetických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Cílem diplomové práce bylo stanovení nejistot přímých a nepřímých měření a snímačů magnetického pole. První polovina práce byla realizována pod odborným vedením Ing. Marie Havlíkové, Ph.D., na kterou navázal plnohodnotným konzultačním vedením Ing. Jiří Fialka, Ph.D. Jako pověřený vedoucí se ztotožňuji plně s přiloženým a níže uvedeným hodnocením konzultanta. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, doporučuji k obhajobě. Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. Posudek konzultanta na diplomovou práci studenta Bc. Pavola Šlichty s názvem Kvantifikace nejistot měření magnetických polí: Diplomová práce navazuje na předchozí semestrální projekt, ve kterém student vypracoval literární rešerši v oblasti stanovení nejistot přímých a nepřímých měření a snímačů magnetického pole. V diplomové práci se již student věnoval návrhu experimentálního pracoviště pro měření magnetického pole s využitím jednoosé Helmholtzovy cívky. Současně pracoval na modelu měření popisující hlavní zdroje nejistot, které ovlivňovaly dané měření. Na základě sestaveného modelu měření a dosažených experimentálních výsledků student realizoval měření, u kterého následně stanovil nejistoty měření. Student splnil všechny body zadání. Řešenému projektu věnoval čas průběžně během celého semestru a konzultace vyžadoval v odpovídajícím rozsahu. Problémy, které se v průběhu zpracování objevily, se snažil aktivně řešit. Student prokázal své schopnosti inženýra, a proto doporučuji práci k obhajobě. Celkový počet bodů: 80 (B) Ing. Jiří Fialka, Ph.D.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Diplomová práce je věnována kvantifikaci nejistot měření magnetických veličin. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí, kdy první tři části jsou věnovány teoretickému rozboru v oblasti stanovení chyb a nejistot měření a v oblasti snímačů magnetického pole. Zbývající část práce je věnována popisu provedených experimentů a stanovení nejistot. Bohužel je z práce patrné, že byla provedena řada zajímavých experimentů měření magnetického pole cívek a vlivů, které na měření působí, ale zřejmě již nezbyl diplomantovi čas na kvalitní zpracování postupu pro kvantifikaci nejistot měření a pro zhodnocení dosažených výsledků. Výpočtu nejistot jsou věnovány kapitoly 6.2.2 až 6.3.3, kdy u výpočtu jednotlivých nejistot měření pro jednotlivé experimenty není někde uvedeno, zda se jedná o přímé nebo nepřímé měření, někde chybí zcela matematický model pro výpočet nejistot, není jasné, proč u stanovení nejistoty elektrického proudu je uváděna korelace r(I,B), která ve výpočtu není vůbec použita, atd. Předpokládala bych uvedení přehledových tabulek se srovnáním dosažených nejistot pro jednotlivé snímače nebo přístroje, popřípadě stanovení kompatibility jednotlivých měření. Již v úvodu práce není čtenáři zřejmé, jaké experimenty jsou v práci plánovány a co by mělo být výstupem celé práce. I popis jednotlivých experimentů vypadá jako pouhé kopírování textu z předchozího experimentu s jedinou změnou například režimu zdroje proudu. V práci nejsou uvedeny odkazy na dokumentaci jednotlivých typů přístrojů nebo snímačů, diplomant ani v práci parametry přístrojů nikde přehledně neuvádí, takže například v kapitole 5.1.3 není jasné, jaké parametry má použitý Teslametr, který sloužil jako reference v experimentu č. 1, kdy diplomant v textu uvádí, že má nejlepší parametry. Zcela v práci chybí výsledky experimentu popsaného v kapitole 5.6. a v dalších podkapitolách. Chybí také komentář k dosaženým výsledkům uváděným v příloze B. V kapitole 6.4 jsou diskutovány výsledky, o kterých v předchozím textu není nic uvedeno (např. uváděné chyby snímačů nejsou nikde dříve vypočteny a stanoveny). V závěru student srovnává měření pomocí různých typů snímačů pomocí chyb, přestože celá diplomová práce směřovala ke stanovení nejistot měření, o kterých v závěru není žádná zmínka. Po formální stránce se v práci vyskytuje malé množství gramatických chyb a překlepů. Někde není dodrženo jednotné formátování textu, v práci se vyskytuje různý formát symbolů veličin (někdy kurzívou, někdy kurzívou a tučně, někdy normálním stylem písma). Dále bych měla tyto připomínky: 1) Přestože je uváděn jako jeden z literárních zdrojů GUM, není v teoretickém rozboru nejistot měření na něj odkaz. 2) V kapitole 6 již nejsou číslovány výpočtové vztahy. 3) Na straně 29 jsou odkazy na rovnice 3 a 4, ale číslování rovnice je 4.3 a 4.4. 4) V grafech na obrázcích 22 a 23 by správně mělo být značení osy B, protože se jedná o rozdíl hodnot. 5) V grafech (obr 27, 28 a grafy v příloze B) by místo popisu osy Magnetické pole by mělo být správně Magnetická indukce B. 6) Na obrázku 28 je v titulku uváděno, že je zobrazena teplota cívky a teplota v okolí snímače, ale v grafu je pouze teplota cívky. 7) U výpočtu nejistot na straně 64 je pro napětí někdy použit symbol U a někdy V. 8) V seznamu zkratek a symbolů se některé symboly opakují (např. magnetická indukce B je uvedena třikrát, výstupní veličina Y dvakrát) nebo jsou uváděny chybné popisy - např. u2(y) je kvadrát nejistoty odhadu y a ne pouze nejistota, atd. I přes výše uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 94239