KOTOVA, T. Rozvoj západní části města Kroměříže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Jan

Celková koncepce předkládané práce byla správná, ale výsledný návrh neodpovídá zcela původní představě. Je škoda, že se občas jedná o základní prostorové klišé, bez hlubšího propracování a potřebných detailů. Nicméně nelze autorce upřít odborné a koncepční schopnosti, přes uvedené výtky obsahuje diplomová práce řadu zajímavých a podnětných námětů a myšlenek, svědčících o jejích tvůrčích schopnostech a dokládajících její koncepční myšlenky. Grafická úroveň a adjustace práce jsou vyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Diplomantka se snažila o podchycení objektivních informací o řešeném území a jeho vazbách a souvislostech s ostatními částmi města. Stanovená východiska však nepostihla některé podrobnější funkční a provozní souvislosti, zejména otázky pěších vazeb řešené lokality na významné aktivity a prostory města.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Tušer, Jaroslav

Řešený areál zahrnuje velké území s polyfunkční náplní, navíc ve vazbě na město s významnými památkami UNESCO. Jde tedy o obtížný úkol. Kladem předloženého návrhu je, že se snaží zachovat ráz krajiny i stávající dálkové pohledy na město, má tedy potenciál dobře splynout s okolní krajinou a zástavbou. Chybí však hlubší propracovanost celého návrhu. Práce i přesto ukazuje schopnost autorky řešit úkoly v dané profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Práce autorky řeší poměrně velké území na západním okraji Kroměříže v současné době nevyužívané. Toto území má dle předloženého návrhu sloužit jako rekreační zázemí města, jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky. Řešení vychází analýzy širších vztahů, která však nejde do potřebné hloubky. Postrádám například podrobný rozbor a návrh pěšího propojení navrhovaného areálu s hlavními veřejnými prostory města, zejména směrem na Květnou zahradu a do centra Kroměříže. Rovněž zde není dostatečně řešena problematika parkování v návaznosti na silnici 428.
Architektonické řešení C Koncepce navrženého areálu, jehož součástí je hotel má potenciál dobře splynout s okolní krajinou a zástavbou. Chybí však hlubší propracování urbanistických a architektonických souvislostí, jako jsou pohledové osy, či dominanty krajiny a zástavby. Architektonický návrh hotelu je předložen v hrubých rysech. Chybí zejména celkové podrobnější pohledy na stavbu, dokumentující její zasazení do okolí a soulad s ním.
Provozní řešení D Zvolená koncepce areálu může být ve svém výsledku zajímavá a pro město přínosná. Uvnitř je areál rozdělen na funkční celky, jimž však chybí jasnější vzájemná prostorová provázanost. Řešena je zde zejména cyklistická a doprava. Jak je výše již řečeno chybí zde podrobnější řešení pěší trasy spojující areál s centrem města. Dispozice hotelu je koncipována zajímavě, avšak není dotažena a místy působí až nahodile, mnohde vznikají „hluché“ obtížně využitelné prostory.
Technicko konstrukční řešení D Vyjádřit se lze pouze k řešení hotelu, které je doloženo půdorysy, řezem, detailem a málo propracovaným prostorovým modelem. Stavba by zřejmě byla po konstrukční stránce v praxi realizovatelná. Bylo by však třeba detailněji propracovat její architektonické, dispoziční i konstrukční řešení.
Formální úroveň C Grafické zpracování je dobré. Jsou zde použity výkresy Územního plánu města Kroměříž, mnohé však bez bližšího komentáře ve vztahu k návrhu předkládanému v práci. Textová část rámcově vystihuje zpracovávanou problematiku, postrádá však některé formální náležitosti, zejména seznam použitých zdrojů.
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 90808