BUGANSKÁ, P. Annahof [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Autorka předložila originální a nosný koncept využití bývalého hospodářského dvora s aktuálním podtextem - klimatologické vědecké centrum. Urbanistické řešení respektuje všechny územní a společenské souvislosti. Architektonický výraz, provozní řešení a zpracování projektu jsou na velmi dobré úrovni. Předložená práce splňuje zadání i požadavky na diplomouvou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala od počátku se zájmem, samostatně a systematicky, účastnila se všech konzultací a prezentací. Téma využití zadaného území několikrát změnila, když nebyla přesvědčena o jeho kvalitách. Tento přístup jí umožil nalézt téma originální a nosné. Vzhledem k jeho specifičnosti jej posléze konzultovala i na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kuchta, Marek

Předložená diplomní práce ukazuje autorčinu schopnost najít silný koncept a rozvíjet jej. Velký příslib shledávám v autorčině schopnosti pracovat se souvislostmi. Projekt má potenciál stát se východiskem pro realizaci daného záměru s velmi kladným společenským dopadem. Autorku by posunulo dál, kdyby promýšlela jednotlivé komponenty konceptu do důsledků (v extrému až do úrovně stavebního detailu) a kdyby kromě hledání argumentů koncept podporujících hledala též protiargumenty k námitkám koncept zpochybňujícím. Velmi by pomohlo zařazení skic, pracovních modelů či slovních úvah do výsledného elaborátu. Odpověď na mnohé otázky nemusí být složitá ani časově náročná, bylo by ale vhodné prokázat, že se jimi autorka zabývá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Základní koncept je kvalitní, objevný a přínosný. Zvolený způsob využití se pro hůře dostupný areál s komplikovanou historií jeví životaschopný. Koncept uspořádání stavby (resp. její podřízení se) čtyřem venkovním přírodním labaroatořím-klimatům je dostatečně silný, aby diktoval všechna následující architektonická řešení. Bohužel není prokázána udržitelnost napojení areálu na stávající sociální struktury, hrozí že areál bude kompletně závislý na automobilové a autobusové dopravě a zůstane ostrůvkem v opomíjené krajině. Pomohlo by naznačení tras směrem do krajiny a k okolním sídlům (2,5 km do Hevlína), napojení na cyklostezky (a tedy drobné zázemí pro cyklisty). Koncept je dosti introvertní, šetří výhledy z interiéru do krajiny, což bohužel nijak neposiluje vazby na krajinu. Také je škoda, že se nepodařilo více zapojit do konceptu původní kulturně-historické stopy (resp. jejich zbytky), což je ale nejspíše součást konceptu.
Architektonické řešení B Koncepce zapojení objektu do krajiny (všechny střechy zelené, namísto některých stěn ozeleněné násypy, rozvolněná dispozice jejíž stěny jsou často zároveň opěrnými zdmi) se jeví jako vhodný. Ústřední převýšená galerie s okružní rampou má velký potenciál. Koncept průběžného okna pod střechou galerie je narušen kontaktem s betonovou rampou klimatu 2100. Tento detail by stál za prozkoumání, není však řešen. Mikroklimata 2050 i 2100 jsou vyzdvižena vysoko nad terén (2 metry, respektive 3,2 až 4 metry), což vyžaduje mohutné opěrné zdi a hydroizolaci přilehlých částí budovy. Není jasné, jestli bylo toto řešení nezbytné, zda-li nemohla být obě osazena níže. Do mikroklimatu 2050 se (pravděpodobně) dostanou pouze návštěvníci, nikoliv údržba a technika. Obdobně komplikovaný přístup je do mikroklimatu 2100, kam se dá dojet pouze po střeše vědecké stanice. (Technika bude třeba na větší úpravy, například navážení hlíny do obou vyvýšených mikroklimat.) Otázkou je zapojení jednoho ze stávajících betonových sil do konceptu, slouží pouze jako pomocná konstrukce meteorologické věže, v exteriéru se v konkurenci oblých tvarů mikroklimat prosadí jen minimálně, v interiéru vůbec.
Provozní řešení B Uspořádání jednotlivých provozních celků je přehledné a ctí logické návaznosti. Nejsilnějším a nejzdařilejším momentem je rampa obíhající ústřední galerii, zpřístupňující jednotlivé cílové body návštěvy – mikroklimata. Výškové rozvrstvení mikroklimat žádoucím způsobem posiluje vnímání cesty mezi nimi jako “příběhu”. Za zvážení stojí nízká světlá výška vstupní haly (která zajišťuje návštěvníkům první, neopakovatelný dojem z interiéru) a její skromné přirozené osvětlení. Zázemí zaměstnanců-nevědců si nárokuje exkluzivní polohu ve vstupní hale, která by měla být vyhrazena spíše návštěvníkům. Zázemí galerie je přístupno pouze po rampě z podesty na kótě -1 m, což komplikuje obslužný provoz. Technické a technologické zázemí je pouze naznačeno, hrozí že vymezená plocha nebude stačit (malý prostor pro VZT). Případně mohla být navržena (alespoň textově) nízko-technologická řešení zajištění vnitřního klimatu (přirozené větrání a pod.) Drobnost: sál má svažitou podlahu, je to tedy čistokrevná posluchárna, nikoliv víceúčelový sál.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je popsáno spíše formálně než promyšleně. Kombinace beton + XPS jistě daný úkol zvládne, ale nelze ji považovat, zvláště v citlivém území, za udržitelnou či vzorovou. Annahof leží v jádrové oblasti podunajského hliněného domu, použití udržitelných technologií (hlína, přírodní izolace) se tedy nabízelo a rozšířilo by edukativní působení (a atraktivitu) objektu i jeho kulturně-historické vazby. Přiložený konstrukční detail je opět spíše formální, např. zelené střeše chybí akumulační a drenážní vrstva, kresba a popis skladby konstrukcí jsou v rozporu.
Formální úroveň B Grafický projev a rozsah práce je solidní. Ústřední prostor galerie s obvodovou rampou obsahuje přehršle architektonických témat, která by si zasloužila důkladnější prověření (alespoň řezopohledy na všechny čtyři stěny). Některé konstrukce pravděpodobně nejsou ve všech přílohách zakresleny shodným způsobem (například délka opěrných zdí v pohledech a situaci, spády násypů zelených střech), což by mohlo ovlivnit realističnost projektu. Řada myšlenek zůstává nedořečena. Velmi by pomohlo jejich alespoň náznakové zobrazení (skicy, pracovní modely).
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 90738