SÝKOROVÁ, M. REVITALIZACE CÍRKEVNÍCH STAVEB - FARA PŘÍTLUKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Úvodní analytická část diplomové práce Bc. Michaely Ráčkové navazuje na předdiplomní práci „Analýza majetku církví a řádů v ČR“. Kromě zaměření objektu autorkou, popisu charakteristiky místa a východisek návrhu, je přidanou hodnotou práce i ekonomické vyhodnocení. Diplomantka ve svém návrhu stanovila využití fary, které vyplynulo z dialogu s investorem i obcí. Stanovenou ideu od počátku systematicky rozvíjela a dotvářela. Kladně hodnotím snahu o dotvoření nefungujícího centra obce - proměny dopravního průrazu na přívětivou ulici i využití dvora fary pro obyvatele i návštěvníky obce. Koncept byl prověřován na několika variantách, ze kterých vzešlo finální řešení určené k dopracování v návrhu. Vlastní návrh je ve výkresech dostatečně prezentován, ale některé informace je potřeba hledat. V prezentaci detailu je tato práce poněkud úsporná, výsledek mohl být „prodán“ lépe. Formální stránka a adjustace má dobrou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Diplomantka pracovala samostatně s pozitivní energií a předvedla široké spektrum svých dovedností, schopnost analytického i koncepčního myšlení. S jejím přístupem jsem byl velmi spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pavlovský, Tomáš

Diplomová práce je slabá. Je v ní řada nepřesností a nedodělků. Většina výkresů nemá základní technické parametry řádné projektové či architektonické dokumentace. Práce není řádně ucelena – chybí kvalitní textová část návrhové části A3. Výkresová část A3 je spíše velmi zjednodušenou architektonickou studií než architektonickou studií. (není to překlep). Studentka mi vysvětlovala, že není důležitý rozsah diplomové práce na Fa VUT, ale její kvalita a obsah. Zde bohužel nepostrádám jenom rozsah, který se mi zdá malý, ale hlavně kvalitu a obsah.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D studentka řešila návrh veřejných prostor v centru obce Přítluky se zaměřením na revitalizaci fary. Z projektové dokumentace velikosti A3 není moc patrné, co se vlastně řeší. Řešené území je naznačeno v analytické části na str. 32, v A3 dokumentaci není patrné téměř nic. Výkres situace 1:1500 – je to šedo červený výkres bez řádné legendy, chybí hranice řešeného území, chybí naznačení vstupů, vjezdů do budov, chybí parcelace. Co znamenají červeně obtažené obrubníky? Studentka navrhuje dvě stavby k ubytování, „rajskou“ zahradu a parkoviště s rampou. Parkoviště není více řešeno, není patrné na první pohled pro kolik aut je navrženo, zda je tam i místo pro imobilní, jak je navržena rampa a celkový vjezd na parkoviště. Výkres situace 1:500 je spíše náladovou koláží než urbanistickým výkresem.
Architektonické řešení C bakalářka se soustředí na dispoziční řešení fary a navržených objektů. Toto řešení je čisté a jednoduše a logicky navržené. Studentka svůj návrh prezentuje v měřítku 1:250 a pak ještě v měřítku 1:200. Výkresy jsou ovšem opět bez legend, takže není jasné o jaké povrchy se jedná, název výkresů také chybí. Architektonický výraz navržených budov udává asi nejvíce jejich cihelná fasáda, která je inspirována cihelnou zdí farní zahrady. Nevím, zda se tento typ fasády hodí na jihomoravskou vesnici a zda autorka návrhu nevyprojektovala spíše holandskou zástavbu než moravskou. Její stavby nejsou vinné sklepy, na které se odvolává v A3 str. 44. Studentka sama píše v analytické části: „…tvar, proporce, sklon střech i materiály by měly odpovídat místní stavební typologii.“ Dříve byla cihelná zeď fary její ozdobou či zajímavým prvkem, nyní se stala fádní záležitostí. Členění fasád nově navržených staveb je poněkud konvenční.
Provozní řešení D není zcela patrné z projektové dokumentace ani z textové zprávy (není to patrné ani z analytické ani z návrhové části). Nevím, proč v části pro dvě osoby studentka odděluje wc dveřmi a v pokoji pro 4 wc neodděluje – nemá to logiku. Provozní řešení sauny je poněkud složité a málo otevřené do „rajského“ dvora. Venkovní bazének se mohl též částečně využívat pro saunování. WC pro saunaře je téměř skryté. Myslím, že je zde provoz velmi komplikovaný a nepřehledný. Posuvné dveře do sauny asi nejsou to pravé jak z bezpečnostního pohledu tak z praktického. Nevím, zda by neměly být dveře z prostoru finské sauny otvíravé ven. Nevím, kde se nachází relaxační prostory (A3 str. 22).
Technicko konstrukční řešení E z mého pohledu a budu zlý: „ Je to slabé a až humorné.“ Řez budovou je velmi schématický s řadou chyb a nepřesností. To, že chybí legenda materiálu, je asi pro studentku typické, to přeskočme. Ale nepřesnosti u skladeb a u vykreslení rostlé zeminy až k základům a k nějakému chodníku vsazenému přímo do země A3 str. 45 vlevo) jsou až děsivé. A3 str. 46 – tomu nerozumím. Co to má být? A3 str. 47 – to je humor? Jak je to možné provést?
Formální úroveň D diplomová práce je z mého hlediska slabá. Autorka má v práci řadu nepřesností, nedodělků a chvílemi až humorných míst. Její část řezopohledy je na úrovni tak 2. ročníku. Tyto výkresy nám toho moc neřeknou. Chybí mi celkový pohled na danou lokalitu – nějaká ptačí perspektiva na areál. Nafocení modelu nebo koncepční sketchup model je málo. Chybí nějaký detailnější výkres 1:100 s kótami, nenašel jsem zde ani žádnou textovou zprávu, která by mi vysvětlila komu je areál určen, pro kolik lidí, pro kolik aut. Zda je areál pouze pro turisty nebo i pro místní. Nějaká tabulka bilancí by byla vhodná.
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 90767