HLAVIČKOVÁ, A. Čekyně, místní část města Přerova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Studentka Alžběta Hlavičková ve své diplomové práci řeší prostor centra obce Čekyně, který vykazuje nedostatky jak z hlediska urbanismu sídla jako celku, tak i v konkrétních drobnostech každodenního užívání veřejných věcí, jako je třeba autobusová zastávka. Návrh citlivě řeší, jak některé zásadní nedostatky napravit. Ať už jen jednoduchou úvahou o površích zpevněných ploch a jejich rozsahu, nebo větším návrhem doplnění chybějících domů či demolicí problematicky využitelného objektu bývalé prodejny ze 70. let minulého století. Svou prací studentka prokazuje schopnost tvůrčí práce a zejména smysl a cit pro nalezení vhodného návrhu ve vybraném prostředí. Práci i její přístup k celému studiu v magisterském stupni hodnotím velmi dobře.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dehner, Lubomír

Graficky, ideově a urbanisticky zdařilá práce. Architektonické a provozní řešení komunitního bydlení méně citlivé a kreativní. Návrh vedlejších staveb a mobiliáře velmi kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka diplomové práce pochopila místní urbanistické vazby a navrhuje citlivou revitalizaci tohoto venkovského prostoru. V tomto záměru se opírá o rehabilitaci typických veřejných budov (kaple, knihovna) a budov občanské vybavenosti (hospoda). Před těmito objekty vhodně upravuje parter, zmenšuje velké asfaltové plochy ve prospěch veřejné zeleně, u které nevhodnou druhovou skladbu nahrazuje přirozenou. Přístavek pro tříděný odpad je situován příliš blízko od venkovního posezení. Umístění objektu komunitního bydlení respektuje prostorové možnosti a vytváří kvalitní a stylové klidové prostředí ve dvoře. Vhodně je navržena i umístěna prodejna potravin.
Architektonické řešení C Boční křídla komunitního bydlení respektují tradiční venkovské tvarosloví, Nárožní hmota s dřevěným obkladem odráží jinou funkční náplň i zvolený konstrukční systém. Tato architektonická forma by byla vhodnější do dvorní části areálu (asociace stodoly). Řešení dřevěného altánu v zahradě je velmi zdařilé. Zvolený mobiliář odpovídá současným požadavkům.
Provozní řešení B Uvnitř dispozice komunitního domu jsou dobře vyřešeny všechny komunikační vazby včetně přístupu k prodejně. Zastávky autobusů nejsou řešeny bezbariérově. Vstupní zápraží do komunitního domu je z uliční strany poměrně neosobní.
Technicko konstrukční řešení C Na dlažby je vhodně je použit přírodní místní kámen místo asfaltu. Mobiliář, přístavek pro popelnice, zahradní altán a zastávka autobusu jsou vhodně navrženy ze dřeva, zejména přírodního modřínu. Dřevěný obklad strohé nárožní hmoty je diskutabilní. Při zvoleném konstrukčním systému nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění příjemného mikroklimatu pro starší uživatele.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi vysoké estetické úrovni a je nejkvalitnější stránkou této diplomové práce.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 90787