FRANKOVÁ, T. Zámek Zdounky - památková obnova areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Zámek Zdounky v okrese Kroměříž je památkově chráněný objekt včetně přilehlého, poměrně rozsáhlého areálu (park, zahrada, hospodářská část). Jeho současní majitelé usilují o jeho obnovu a smysluplné využití. Koncept těchto aktivit a architektonická studie jeho řešení je tématem diplomové práce Terezy Frankové. Funkční využití Tereza Franková konzultovala s majiteli, avšak výsledný návrh se od původních představ liší s tím, že majitelé jsou některými podstatnými změnami příjemně překvapeni. Vlastní návrh provozu v zámecké budově je nápaditý, logický a „nezávadný“. Řešení úprav okolí sýpky a návrh oranžerie svědčí o kreativitě diplomantky i o její schopnosti empatie. Dle mého názoru splnila Tereza Franková požadavky zadání diplomové práce a prokázala potřebné znalosti, dovednosti i vlastnosti. Její diplomovou práci hodnotím známkou: A/90

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Ve fázi poznání objektu pracovala studentka metodicky správně a se značným nasazením. Podařilo se jí shromáždit značné množství informací o jeho historii i stávajícím stavu. Součástí návrhu je také barokní, velmi dobře zachovalá sýpka, kterou musela pro potřebu své práce zaměřit.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kolouch, Jiří

Práce dokládá schopnost studentky uplatnit se v profesi, což dokázala při zpracování rozsahem náročné studie, pro kterou bylo jistě velmi náročné zajistit potřebné podklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Zámecký areál je specifickým územím, které si autorka pro potřeby zpracování svého návrhu rozdělila do několika částí podle toho, jak budou přístupny veřejnosti a kde se budou koncentrovat návštěvníci – na část veřejnou, poloveřejnou a soukromou (vyhrazenou pro majitele zámku). Toto rozdělení však není ve finální podobě zcela jasné, ačkoliv se v práci uvádí, že navrhované úpravy nemají žádný vliv na průchodnost zámeckého parku
Architektonické řešení B Z hlediska architektonického se jedná o rekonstrukci dvou historických budov a novostavbu v historickém prostředí. Pro návrh rekonstrukce zámku je cílovým stavem stavební úprava v duchu stavu objektu v období pozdního baroka s cílem odstranit pokud možno všechny pozdější nehodnotné přístavby a zásahy a vrátit objektu vnější vzhled, který je znám i z dochovaných historických fotografií a zpracovaného stavebně historického průzkumu. Obdobný přístup byl uplatněn také u barokní sýpky, kterou studentka v rámci zpracování diplomové práce zaměřila, a tato by měla být nově využívána jako muzeum ovocnářství a sadovnictví. Na sýpku provozně i svým měřítkem a hmotovým řešením navazují novostavby oranžérie a kavárny s prodejnou.
Provozní řešení C Dispoziční řešení budovy zámku je vedeno snahou o minimalizaci zásahů do historických konstrukcí pro navržené využití jako centra environmentál- ního vzdělávání mládeže. Poněkud problematický je jediný přístup do zámecké kaple přes recepci. Jako další drobný nedostatek považuji řešení sociálního zařízení pro návštěvníky v novostavbě kavárny s prodejnou.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je při daném velkém rozsahu řešené problematiky navrženo zjednodušenou formou. Přiložený architektonický detail působí poněkud schématicky, bylo by vhodné zvážit velikost jednotlivých prosklených ploch v objektu oranžérie s ohledem na budoucí realizaci a případnou výměnu výplní otvorů v případě poškození.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni, studentka při své práci prokázala schopnost využít všech dostupných podkladů a po konzultacích s majiteli nemovitostí formulovat svůj vlastní názor na obnovu zámeckého areálu.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 90810