MICHALČÍK, B. Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Student Bohumil Michalčík měl za úkol oživit již navrženou desku, kterou dobře zpracoval v předcházejících semestrálních projektech a navazující diplomové práci. Složitost zadání patří k průměru, který se na naší katedře zadává. Narozdíl od předchozího vypracování diplomové práce kladně hodnotím vyšší zájem studenta o finální zprovoznění softwarové části práce. Tuto část opět konzultoval v nejnutnější míře, jinak pracoval samostatně. Práce (i přes pár drobností) mi byla předvedena a rozsah zadání je schopna splnit. Práci hodnotím stupněm D.

Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Florián, Tomáš

Práce má čistý rozsah 48 stran a z toho je 9 stran věnováno popisu registrů použitého mikrokontroléru (přeložený datasheet) a doporučenému nastavení výrobcem. Práce je tedy, co se týče rozsahu, velmi krátká (doporučená délka je 50 až 70 stran). Celkově práce nemá moc logickou strukturu a některé principy nebo metody, které na sebe logicky navazují, jsou vysvětlovány vzdáleně od sebe. Čtenář tak má pocit, že autor hodně věcí opomenul. Některé podkapitoly začínají nepochopitelně na nové stránce, i když je na předchozí straně dostatek místa. V textu se autor odkazuje na obrázky, které jsou ale v řadě případů až o několik stránek dál. Přitom by nebyl problém je posunout tak, aby byly blíže odkazovanému textu. U některých grafů nejsou uvedeny jednotky nebo je jejich uvedení zavádějící. Názvy některých kapitol neodpovídají jejich obsahu. Např. kapitola 3.1. Volba mikrokontroléru se zabývá pouze popisem periférií tohoto mcu a neřeší diskuzi o jeho vhodnosti nebo srovnáním s konkurencí. V práci je uvedeno, že k ovládání nabíječky je použit LCD displej a tlačítka. V celé práci je uvedeno ale pouze zapojení těchto prvků. Nikde není uvedeno nic o struktuře menu, způsobu komunikace s uživatelem, možnostech nastavení, atd. V práci je celá řada překlepů a nejasností, které velmi snižují čitelnost textu a pochopení celé koncepce. Tomu také napomáhá absence blokového zapojení nabíječky a nepoužití např. vývojových diagramů principu funkce. Gramatickou stránku práce nejsem schopen posoudit. Postrádám diskuzi nad zhotoveným přístrojem a shrnutím dosažených výsledků. Zařízení jsem neměl možnost vidět ani mi nebylo předvedeno. I přes výše uvedené výtky lze konstatovat, že student projevil inženýrské schopnosti. Podle mě dostupných informací je práce původní, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení E, 52 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 61171