SKALSKÝ, M. Snímač úhlové rychlosti se Sagnacovým interferometrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekt a tematicky i na bakalářskou práci studenta. Cílem práce byl návrh a sestavení interferometrického optovláknového snímače úhlové rychlosti (I-FOG) na principu Sagnacova jevu v uzavřené smyčce. Student dokázal samostatně nastudovat rozsáhlou problematiku principů a praktických konstrukcí optovláknových snímačů úhlové rychlosti, provedl nadstandartní literární průzkum a to i s použitím řady vědeckých publikací v anglickém jazyce. Teoretickou část práce, která se věnuje rozboru interferometrických i rezonančních principů těchto snímačů, zpracoval jako velmi kvalitní přehled principů vláknových snímačů úhlové rychlosti, který není v takto širokém rozsahu v českém jazyce vůbec k dispozici. Prokázal výborné odborné znalosti při návrhu a realizaci sestavy I-FOG s modulací v uzavřené regulační smyčce, kdy využil znalostí návrhu regulátorů v Matlabu, zpracování signálů v LabVIEW, implementace regulátoru v hradlovém poli PXI systému programovaného opět v prostředí LabVIEW a závěrem i vizualizační aplikaci pro počítač. Práce byla také úspěšně prezentována na studentské konferenci EEICT 2016 pořádané FEKT VUT v Brně. Pracoval velmi iniciativně a samostatně, konzultoval průběh řešení práce a aktivně diskutoval další postup. Musel identifikovat a následně i úspěšně vyřešil řadu komplikací, které při praktické realizaci vyvstaly. Výsledkem jeho diplomové práce je funkční prototyp vláknového snímače úhlové rychlosti s nadstandardními parametry dosažitelné v našich podmínkách. Pana Michala Skalského považuji za vůbec nejlepšího studenta, kterého jsem měl možnost při svém působení na akademické půdě vést a spolupráce s ním byla vždy bezproblémová a v mnoha ohledech velmi inspirativní. Cíle práce považuje jednoznačně za splněné a jeho práci a odborné schopnosti nemohu hodnotit jinak než výborně A/100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Beneš, Petr

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a sestavit funkční snímač úhlové rychlosti na principu Sagnacova jevu. Zadání diplomové práce lze hodnotit po stránce odborné i časové jako velmi náročné. Lze konstatovat, že bylo splněno v celém požadovaném rozsahu. Diplomant prokázal vysoce nadprůměrnou orientaci v problematice, zvolenou koncepci i postup řešení lze považovat za správné. Práce dobře dokumentuje postup řešení, má logickou strukturu a přiměřený rozsah jednotlivých kapitol odpovídající jejich závažnosti, celkový rozsah textu je 129 stran včetně 20 stran příloh. Teoretická část vychází z neobvykle pečlivého a fundovaného literárního průzkumu možných způsobů řešení snímačů úhlové rychlosti v provedení jako interferometrický vláknový snímač a rezonátorový optovláknový snímač. Jsou podrobně popsány základní koncepce snímače a diskutovány možnosti řešení jednotlivých dílčích problémů. Na základě teoretického rozboru pak byla navržena koncepce snímače s ohledem na co možná nejlepší poměr cena/výkon. V praktické části jsou postupně popsány jednotlivé komponenty, ze kterých je snímač složen a diskutována jejich vhodnost, vlastnosti a způsob realizace. Byl navržen nový původní způsob modulace a zpracování signálu. Parametry sestaveného snímače byly ověřeny na rotačním stolku a rovněž byly určeny jeho základní parametry jako stabilita ofsetu a hodnoty širokopásmového šumu. Z formálního hlediska je práce na vynikající úrovni, prakticky neobsahuje překlepy a gramatické chyby, grafická úprava je výborná. Za hlavní přínos práce považuji, kromě pedagogicky bezchybného zpracování teoretické části, návrh a úspěšné ověření nové koncepce snímače s běžným levným SM vláknem doplněný o zpětnovazební kompenzaci fázového posunu. Závěrem mohu konstatovat, že k předložené práci nemám žádné výhrady, diplomant tvůrčím a inovativním způsobem vyřešil problém, před který byl postaven a bezpochyby projevil inženýrské schopnosti. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení A/100b.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 94288