ČERMÁKOVÁ, A. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Hlavní idea řešení je založena na propojení vinařství s okolní krajinou pomocí cesty mezi vinicemi s umístěním drobných objektů ( rozcestník, zvonička, rozhledna, odpočívadlo pro cyklisty a turisty, molo s pozorovatelnou ptáků). Hlavní objem návrhu je umístěn uprostřed vinice a je „křižovatkou“ čtyř cest přicházející z různých směrů. Celková hmota je tak rozdělena do čtyř domů, které jsou částečně spojeny podzemním podlažím. Základní myšlenka konceptu zastavění vedla autorku k hledání architektonického výrazu, který není ve svém výsledku optimální.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala průběžně, problémy řešila zodpovědně a poctivě.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Boleslavská, Yvona

Slovní hodnocení práce: Diplomantka prokázala svoji odbornou způsobilost. Její předložená diplomová práce splňuje zadání, je zpracována na požadované úrovni a zodpovědně. Slabší místa jsou v architektonickém výrazu, konstrukčních detailech a ve formálních náležitostech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Situování navrženého objektu na parcele je analyticky zdůvodněno a je dáno především dostupností pro zaměstnance i návštěvníky objektu a jeho orientací s výhledem na vodní plochu Novomlýnských nádrží a Pálavu.
Architektonické řešení D Filosofie architektonického výrazu navrženého objektu by se mohla stát námětem pro odbornou rozpravu. Přesto, že je objekt provozně řešen dobře, jeho vnější působení, díky struktuře použitého materiálu, je velice hmotné a nezapadá do kontextu s okolní krajinou. Na pohledech je rovněž patrná nejednotnost výrazu a bezradnost při návrhu. Nejvýraznější výtku vznáším na ztvárnění vyhlídkové věže, která umožňuje výhled jen jedním směrem (proč je předem stanoveno, kam se má návštěvník dívat?) a na neopodstatněné zaklenuté ztvárnění brány na odpočívadle.
Provozní řešení B Jak již bylo řečeno, provoz budovy je funkční, odpovídá požadavkům pro proces zpracování vína a jeho distribuci, stejně tak pro degustaci a ubytování návštěvníků. Pouze u sklepmistra postrádám prosvětlení místnosti, samostatný sklad lahví a obalů a WC pro imobilní v prostoru administrativy.
Technicko konstrukční řešení C Jednotlivé řezy budovou jsou srozumitelné, v podrobných detailech jsou určité nepřesnosti – nejasný průběh parozábrany, co tvoří vymezení vzduchové mezery, čím je přichycen exteriérový pásek na ŽB desku, k čemu slouží interiérový penetrační nátěr ŽB stěn apod.
Formální úroveň B Grafická úroveň diplomové práce je na dobré úrovni, v otázce formální správnosti postrádám výškopisné osazení stavby a číselné vyjádření měřítka.
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 90768