MARKO, M. Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Student Michal Marko, vypracoval svou bakalářskou práci na téma "Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti". V současnosti je toto téma velice aktuální především z hlediska tenčících se přírodních zdrojů. Teoretická rešerše je zpracována velice přehledně a dává ucelený pohled na řešenou problematiku. Množství použitých zdrojů je rovněž dostatečné. Experimentální část je velice obsáhlá a počtem experimentů převyšuje nároky na bakalářskou práci. Výsledky jsou velmi kvalitně zpracovány a průběžně vhodně komentovány. Student si při vypracování své závěrečné práce počínal samostatně a to i při všech laboratorních činnostech a zpracování výsledků. Bakalářskou práci hodnotím známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Lukáš

Bakalářská práce Michala Marka se zabývá možností využití vedlejších energetických produktů jako alternativního zdroje surovin. Práce je velmi přehledně řazena do ucelených kapitol, které na sebe navzájem smysluplně navazují. Teoretická část byla zpracována na základě použití aktuální české i zahraniční literatury. Velmi kladně hodnotím systematický přístup studenta k celkovému rozvržení experimentu. Rozsáhlé výsledky práce jsou vždy podloženy vhodným komentářem, z něhož jsou vyvozeny odpovídající závěry. Bakalářskou práci hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91147