FIALA, V. Klasifikace typu vozidel (VCL) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Honec, Peter

Úkolem diplomata bylo navrhnout a realizovat VCL modul rozpoznávání typu vozidla dle přední masky. Zadání lze po odborné stránce považovat za středně náročné. Pracovní úsilí diplomanta odpovídalo náročnosti zadání, k řešení úkolu vynaložil dostatek času, k práci přistupoval samostatně a systematicky, občasné konzultace byly vždy věcné a student na ně docházel po rešerši používaných metod dobře připraven. U použité SURF metody student také testoval její robustnost při změně osvětlení, měřítka nebo přidáním šumu. V průběhu práce student nenarazil na žádné obtíže nebo se o nich možná jen záměrně nezmínil, každopádně výsledky a úspěšnost klasifikace odpovídají očekávání. Dílo lze považovat za práci diplomanta, odevzdaná práce a její kvalita svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Klečka, Jan

Zadání diplomové práce není, dle mého názoru, jednoznačné, jelikož v něm není definováno, co konkrétně znamená typ vozidla. Aspirant nicméně v dokumentu zadaní dodefinoval a stanovil, že cílem práce bylo klasifikovat vozidla na základě jejich výrobního modelu. Tento cíl splnil na omezené množině 28 různých modelů osobních automobilů. Zadání považuji z odborného i časového hlediska za středně náročné. Dokument práce je na dobré úrovni. Obsahuje několik odborných nepřesností (např. str. 27 kde je nesprávně uvedena definice metody U-SURF a nebo str. 35 kdy je termínem „mnohovrstvý perceptron“ označena vícevrstvá neuronová síť) a popisy některých metod jsou ledabylé a nedostatečně popisují základní koncepci jejich algoritmů (např. str. 33 kap. 7.1 SVM). Část návrhu řešení (začátek kap. 8) je zpracována minimalisticky a chybí v ní zdůvodnění, proč byly pro jednotlivé kroky zvoleny konkrétní metody z teoretického úvodu. Text obsahuje jen minimum překlepů a gramatických chyb. Praktická část práce je také na dobré úrovni. Algoritmus je vhodně koncipovaný a z něj patrná autorova orientace v dané problematice. Výsledná úspěšnost je úměrná zvoleným metodám. Celkově práce svědčí o dobrých inženýrských schopnostech autora. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 94474