HONC, L. Řádová analýza signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem práce byl návrh a realizace sw knihovny v prostředí LabVIEW pro řádovou analýzu rotačních strojů. Pro úspěšné vypracování práce bylo nutné kromě zvládnutí programovaní v prostředí LabVIEW nastudovat i poměrně rozsáhlou problematiku zpracování vibrodiagnostických signálů. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné znalosti při návrhu a realizaci sw knihovny s požadovanými funkcemi. Pracoval iniciativně a samostatně, řešenému problému věnoval dostatek času během celého semestru, dílčí výsledky pravidelně konzultoval. Během práce se nesetkal s významnými problémy, výsledkem je nová knihovna funkcí pro řádovou analýzu splňující požadavky zadání. Jeho práci na projektu hodnotím stupněm A/95b

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pikula, Stanislav

Diplomová práce pana bakalář Honce na téma "Řádová analýza signálů" obsahuje 19 stran teoretické části a 40 stran praktické části. Po odborné i časové stránce považuji zadání za náročné, protože vyžaduje hlubokou znalost oblasti zpracování signálů a také dobré znalosti programování v prostředí LabVEIW. Práce má kvalitní grafickou úpravu a minimum překlepů. Práce je vhodně členěna na několik částí. V té úvodní student prezentuje teorii spojenou s řádovou analýzou vibrací strojů s proměnlivými otáčkami, kde vychází z kvalitní a aktuální literatury. Jako malý nedostatek vidím odbíhání od teorie k praktickým ukázkám bez patričného uvedení do příkladu (např str. 18 dole) či dokonce doporučením do budoucna (str. 13, 2. odstavec). Nutno podotknout, že práce cituje i nové metody přístupu k řádové analýze jako synchronní diskrétní Fourierovu transformaci nebo plní poslední bod zadání uvedením řádové analýzy bez snímače otáček - metodu Bayesova odhadu. V druhé kapitole je proveden jen velmi stručný přehled firem zabývajících se vibrodiagnostikou a podrobněji je rozebrán pouze Sound and Vibration Measurement Suite od National Instruments, což je pochopitelné, vzhledem k zadání, kdy má být hotové řešení srovnáno právě s tímto komerčním řešením. V další kapitole je podrobně rozebrána vytvořená knihovna ve formě manuálu jednotlivých funkcí. Do knihovny jsou začleněny nad rámec zadání také funkce pro vyvažování tuhých rotorů, které pan bakalář Honc vytvořil v rámci své bakalářské práce. Pro ukázku funkčnosti knihovny je v další kapitole popsána vytvořená ukázková aplikace. Zde bych ocenil navíc přiložit ukázková data se základně nastavenými parametry programu, aby fungoval "na jedno kliknutí". Po použití oponentovi dostupných dat a chvilkovém "ladění parametrů" musím konstatovat, že jak knihovna, tak aplikace jsou plně funkční, funkce jsou implementovány správně za využití vhodných a modulárních prostředků, které LabView nabízí. K úplné komplexnosti knihovny chybí snad jen několik příkladů použití knihovních funkcí s ukázkovými daty, jak bývá v LabVIEW zvykem. Poslední kapitola práce se zabývá testováním vytvořené knihovny a porovnáním se zmiňovanou knihovou od National Instruments. Výsledky vytvořené knihovny dosahují obdobných a v některých případech i lepších výsledků. Drobnou vadou na kráse může být snad jen místy nedostatečné vysvětlení (např. volba filtrů) nebo neuvedení do experimentu v jeho celistvosti, což ztěžuje jeho úplnou opakovatelnost (např. str. 69 - jen stručné uvedení vyváženého a nevyváženého přípravku) nebo absence jediné fotky měřicího pracoviště. Do závěru by se hodilo shrnout, kde jsou ještě rezervy a zmínit například zmíněný nápad na vylepšení, který se vyskytuje v teorii. Přes drobné nedostatky musím zdůraznit, že samotná práce čerpá hned z několika aktuálních a velmi odborných publikací, na jejichž základě je vytvořena plně funkčí knihovna, která algoritmy uvedené v publikacích implementuje. Samotná implementace je v souladu s nejlepšímy zásadami programování v prostředí LabVIEW. Zejména díky kvalitní implementaci vhodně zvolených moderních algoritmů jsou dosažené výsledky srovnatelné a v některých ohledech lepší, než originální knihovna od firmy National Instruments a nemohu tedy než konstatovat, že pan bakalář Honc plně splnil zadání a prokázal inženýrské schopnosti. Hodnotím A, 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 94469