VACENOVSKÝ, J. Deformačně napěťová analýza stožáru vysokého napětí s transformátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá napjatostně deformační analýzou stožáru vysokého napětí s trafostanicí stojící u zámečku Pohansko, který si student sám našel. Stožár byl řešen jako prostorová staticky neurčitá prutová soustava a toto analytické řešení bylo doplněno řešením v systému MKP ANSYS. Při řešení byly uvažovány tři zátěžné stavy, jejichž výsledky následně detailně analyzoval. Je třeba ocenit studentovu houževnatost, kterou projevil při hledání chyb v rovnicích statické rovnováhy jednotlivých styčníků. Cíle práce byly splněny, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hájek, Petr

V bakalářské práci je provedeno pevnostní posouzení stožáru vysokého napětí s trafostanicí. Po krátkém úvodu shrnujícím teorii pružnosti a související mezní stavy byla napjatost a deformace stožáru řešena třemi způsoby. První byla zvolena obecná styčníková metoda, přičemž stožár byl upraven a uvažován jako jedenkrát staticky neurčitá prutová soustava. Správnost řešení prutové soustavy byla ověřena pomocí metody konečných prvků. Úroveň konečnoprvkového modelu byla ještě zvýšena uvažováním rámové konstrukce. Bezpečnost se posuzovala při třech zátěžných módech. Bakalářská práce splňuje všechny požadavky, přesto se v ní dá nalézt množství gramatických chyb a překlepů, například i v jednotkách, rovnicích nebo obrázcích. Obsahově je text vyvážený, logicky členěný a do vhodně zvolené hloubky popisuje postupné vyřešení všech cílů práce. Student prokázal, že dokáže zpracovat rešerši, využít poznatky z pružnosti pevnosti při analytickém výpočtu a zorientovat se v obou prostředích výpočetního systému ANSYS. Příjemným překvapením je návaznost tématu na praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92397