KLEPÁČKOVÁ, B. Volná povrchová energie plazmových polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Vladimír

Studentka dobře porozuměla základům plazmochemické depozice z plynné fáze, která byla použita pro přípravu studovaných vrstev, a problematice měření smáčivosti ve vztahu k volné povrchové energii. Tyto znalosti zúročila při charakterizaci smáčivosti vybraných vrstev s využitím metody kontaktních úhlů. Na základě zvolených modelů byla schopna stanovit volnou povrchovou energii pro vybrané série vzorků v závislosti na použitém efektivním výkonu. Studentku chválím za její pečlivou a trpělivou práci, která byla nezbytná pro stanovení reprodukovatelných výsledků. Její cenné výsledky jsou součástí řešených výzkumných projektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dzik, Petr

Předložená práce celkově působí solidním a srozumitelným dojmem. Autorce se nepochybně podařilo splnit zadané úkoly. Kladně hodnotím vypracování práce v angličtině, nicméně po čistě jazykové stránce by bylo možné pár slabin vytknout (zejména chyby v užití určitých a neurčitých členů, plurály, časová souslednost). Autorka provedla množství experimentů a měření, což u bakalářských projektů stále nebývá vždy zvykem. Data jsou přehledně a úpravně prezentována, avšak trochu postrádám alespoň náznak rozboru příčin pozorovaných rozdílů ve výsledcích získaných jednotlivými použitými metodami. Stejně tak by bylo dobré více rozvést postup zpracování experimentálních dat, tj. výpočet povrchových energií z velikostí kontaktního úhlu a demonstrovat tak porozumnění tomuto postupu. Výše zmíněné výhrady ale nijak zásadně nesnižují jinak celkově velmi dobrou kvalitu práce a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86815