VANÍČEK, A. Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Daněček, Vít

Student splnil nadpoloviční většinu náročného zadání. Rádiové rozhraní komunikující s transpondéry však nebylo oživeno. Odborná úroveň práce je výborná, zvláště oceňuji velmi detailně popsaný návrh zařízení a rozebrání problematiky týkající se RFID technologie. Závěrečné zhodnocení práce vzhledem k povaze řešeného problému považuji za uspokojivé. Negativně lze vytknout pouze v kapitole Závěr, poslední odstavec, jenž považuji za nadbytečný. Dále pak postrádám časové průběhy komunikace zařízení a vývojové diagramy programu. Formální zpracování práce je uspokojivé. Negativně lze vytknout nepřeložení obr. 5.4 a tab. 5.3, tab. 5.4 a tab. 5.14 z angličtiny. Dále pak neostrost obr. 4.2, obr. 4.4, obr. 4.6 a obr. 4.8. Necitování zdroje informací u kapitoly 4.6. Seznam citací odpovídá normě na citování dle normy. Celkově práce obsahuje občasné stylistické a typografické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 32272