MÜLLEROVÁ, D. Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i případným zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následující otázkou: Již v posledním odstavci úvodu práce naznačujete oblast využití IFRS. V kolika zemích světa se aktuálně tyto standardy používají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním výborně naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka zpracovala kvalitní analýzu problémové oblasti ve vybrané společnosti a ze zjištěných výsledků vyvozuje odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Pro první zpracování konsolidované závěrky může být práce pro analyzovanou účetní jednotku přínosem.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je po formální stránce poměrně dobře vyvážená. Pokud se týká rozsahu jednotlivých kapitol, první kapitola je výrazně kratší, ale to je dáno tím, že obsahuje výhradně definice základních pojmů. Druhá kapitola je naopak příliš dlouhá, její rozčlenění na dvě by přispělo k přehlednosti textu. Použitá terminologie je odpovídající problému, odborná jazyková úroveň je také velmi dobrá. V textu je jen minimum překlepů a jiných chyb.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Při zpracování textu teoretické části diplomové práce nebyl využit jeden zadaný zdroj (Ficbauer). Text je poměrně čtivě zpracován, ale v některých částech se v delších pasážích opakuje vždy jeden ze zdrojů (nejprve Strouhal, později Dvořáková).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jakubcová, Marie

Cíl práce je stanoven jasně. Stanovený cíl práce byl naplněn. Úroveň stanoveného cíle práce však lze pro tento druh odborné práce považovat za nedostatečný. Absentuji definici a rozpracovanost konkrétních návrhů založených na interakci předložených výstupů práce. I přes uvedené připomínky, prokázala autorka vypracováním závěrečné práce schopnost orientovat se v dané problematice. Na základě výsledků zrealizované srovnávací analýzy poskytuje čtenáři práce vlastní názory, které konfrontuje s existujícími skutečnostmi. Obsahové uspořádání práce je logické. Drobné gramatické chyby, překlepy a nepřesnosti odpovídají rozsahu závěrečné práce. Stylistická a formální úprava práce je zpracována pečlivě. Rozsah a úroveň použitých zdrojů je adekvátní tomuto typu závěrečné práce. V práci absentuji odkazy na zdroje poskytnuté obchodní korporací. Práce se zdroji jinak odpovídá ČSN ISO 690.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 94900