RYŠAVÁ, L. Kyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Studentka Lenka Ryšavá se ve své bakalářské práci věnovala protektivnímu studiu souvislostí mezi metabolismem polyhydroxybutytrátu a kyseliny octové. Ve své práci navazovala na předchozí testy, ve kterých byla kyselina octová identifikována jako nežádoucí vedlejší produkt při biotechnologické produkci PHB na lignocelulózových substrátech. Studentka přistupovala ke své práci zodpovědně a samostatně, prokázala laboratorní zručnost a schopnost a ochotu učit se. Dokázala si osvojit relativně náročné laboratorní postupy jako jsou kultivace různých bakteriálních kultur, analýza kultivačních médií a intracelulárních metabolitů. Součástí práce pak bylo i studiu toxicity vybraných organických kyselin pro PHA produkční kmeny, čímž byla experimentální část obohacena o stresové studie a stanovení viability bakteriální kultury pomocí průtokové cytometrie. Především v pozdější fázi řešení své práce se studentka aktivně zapojovala do plánování a organizace jednotlivých experimentů. I přesto, že nebyla prokázána významná produkce kyseliny octové při kultivaci bakteriií na definovaných kultivačních médiích, představují výsledky práce cenný příspěvek k současnému stavu poznání metabolismu PHA u průmyslově významných kmenů. Také k vypracování textové části přistoupila studentka aktivně a samostatně. Prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, presentace experimentálních výsledků a definování závěrů práce. Občas je z práce poznat jistá formulační neobratnost, která je však kompenzována obsahovou stránkou a zajímavými výsledky. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obručová,, Hana

Studentka Lenka Ryšavá se ve své bakalářské práci zaměřila na studium produkce kyseliny octové jakožto vedlejšího metabolitu bakterií produkujících PHA a dále pak na stanovení viability bakterií vystavených stresovým podmínkám. V teoretické části studentka popisuje metabolické dráhy kyseliny octové u bakterií, dále se věnuje polyhydroxyalkanoátům a jejich produkci. V práci bylo čerpáno převážně ze zahraničních zdrojů. Zde bych vytkla formální chyby v citacích, které nejsou jednotné a ne vždy neodpovídají normě. V rámci experimentální práce studentka prezentuje řadu použitých technik a to konkrétně jak metody kultivační, tak také analytické použité k detekci metabolitů, jako je spektrofotometrie, metody chromatografické a průtoková cytometrie. Data jsou zpracována přehledně, logicky a doplněna textem s výbornou diskuzí získaných výsledků. Stejně jako v teoretické části práce se zde vyskytuje řada překlepů. Taktéž vytýkám místy nižší jazykovou úroveň práce. Tyto výtky jsou formálního charakteru a nesnižují kvalitu předložené práce. I přes drobné nedostatky je experimentální část práce zpracována kvalitně a s jasnými závěry. Závěrem lze konstatovat, že všechny vytyčené cíle práce byly splněny, předložená bakalářská práce je dobře sepsána a proto tuto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88135