CHLUDILOVÁ, M. Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Řešitelka splnila zadání práce a získala kvalitní výsledky. Kladně hodnotím množství provedených experimentů, stejně jako samostatný a svědomitý přístup. Práce přispěla k projektům řešeným ve výzkumném týmu Laboratoře fotochemie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drbohlavová, Jana

I když je práce po vědecké stránce na vysoké úrovni, dovolím si vytknout několik vad: - často chybějící křížové odkazy na obrázky a tabulky v textu, které usnadňují čtenáři orientaci, - nečitelné měřítko u mikroskopických snímků - obrázky 26–29, - chybějící jednotky u koncentrace kumarinu a 7-hydroxykumarinu, - chybějící 7-hydroxykumarin a čistoty chemikálií v kapitole 4.1.1. (uvedeny jen u dvou chemikálií), - chybějící výrobci použitého zařízení v kapitole 4.1.2. (uvedeny zhruba u poloviny položek v senzamu), - chybějící dolní indexy u TiO2, - nižší kvalitu jazykového zpracování, např. chybějící skloňování u křížových odkazů na obrázky a tabulky, dodržování shody podmětu s přísudkem - "sklíčka byly" místo "sklíčka byla", občas věty nedávájí smysl - např. str. 3, první odstavec a druhá věta, třetí odstavec a třetí věta, atd., - nesprávné označení "skenovacího" elektronového mikroskopu místo rastrovacího, - zbytečné používání anglických výrazů, pro které existuje český ekvivalent - např. "hot plate" - vyhřívaná deska, parametry analýzy na profilometru v tabulce 5 na str. 31, - zmatený titulek u obrázku 28: SEM snímky… pod optickým mikroskopem, - prázdná místa na stránkách v kapitole Výsledky a diskuze (pomohlo by mírně zmenšit velikost obrázků), - v grafech závisloti vzniku 7OHC na čase máte na x-ové ose jednotky v sekundách, ale v diskuzi používáte minuty - doporučuji používat stejné jednotky, - na str. 44 chybí slovní závěrečné zhodnocení, který typ fotokatalyzátoru vykazuje vyšší aktivitu při degradaci kumarinu: porézní vs. neporézní (uvedeno až v závěru v posledním odstavci). I přes uvedené výtky hodnotím práci studentky jako nadprůměrnou díky množství provedených experimentů a analýz připravených vrstev oxidu titaničitého.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 77288