ŠETINA, O. Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Student během roku pravidelně konzultoval. V práci uvádí konkrétní příklady na objektech v Českých Budějovicích pro jednotlivá časová období.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil zadání v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části se student věnoval pojmům a následně historickému vývoji výstavby Českých Budějovic.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce poskytuje veřejnosti ucelený přehled konstrukčních prvků používaných ve vybraném časovém období v konkrétní lokalitě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student správně odkazuje na literaturu, správně používá přímé citace, pouze v seznamu internetových zdrojů nejsou přesně dodrženy doporučené zásady.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B V práci jsou drobné nedostatky ve formální a typografické úpravě. Zejména se jedná o strany 81 a 82.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ouroda, Vlastislav

Práce je vypracována pečlivě a řeší téma v záběru dosud nezpracovaném. Autor správně reflektuje hodnotové kategorie ve vztahu k technickm a společensko-ekonomickým souvislostem. Adekvátní pozornost je věnována nástrojům regulace a současné situaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91138