TILŠAROVÁ, K. Využití testů genotoxicity k charakterizaci vybraných přírodních látek a částic. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem genotoxicity extraktů z vybraných přírodních látek ve volné i enkapsulované formě a stanovením obsahu aktivních látek typu polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivity. K testování genotoxicity byl v rámci práce zaveden a optimalizován SOS Chromotest využívající jako testovací organismus bakterii E. coli. Studentka splnila všechny stanovené cíle zadání. Zpracovala přehlednou rešerši týkající se toxicity, genotoxických testů, mutagenů a antimutagenních přírodních látek. Během řešení experimentální části práce musela zvládnout poměrně široké spektrum metod od kultivačních technik přes mikroskopii, enkapsulační techniky a metody charakterizace částic až po instrumentální metody a testy genotoxicity. Součástí práce bylo i studium dlouhodobé stability enkapsulovaných přírodních extraktů. Studentka přistupovala k řešení dílčích cílů aktivně a se zájmem, projevila značnou invenci při zavádění a optimalizaci SOS Chromotestu, dále potřebné organizační schopnosti k realizaci poměrně rozsáhlých experimentů a rovněž značné laboratorní dovednosti. Výsledky práce budou součástí prezentace na mezinárodní konferenci Nanocon 2016. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bokrová, Jitka

Bakalářská práce Kamily Tilšarové je zaměřena na charakterizaci vybraných přírodních extraktů, jejich enkapsulaci a testování možných genotoxických účinků na bakterii E.coli. Teoretická část práce pojednává o různých typech genotoxických testů a genotoxickém účinku samotném. V experimentální části práce se studentka věnuje charakterizaci vybraných přírodních extraktů, přípravě částic s enkapsulovanou aktivní složkou a následnému testování jejich genotoxických účinků. Práce je napsaná přehledně, s minimálním množstvím chyb a překlepů. Rovněž výsledky jsou logicky uspořádané, řádně okomentované a nechybí naznačení možností dalšího testování použitých preparátů. Závěrem konstatuji, že bakalářská práce splňuje body stanovené v zadání, proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88244