MANDUCHOVÁ, I. Stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánková, Věra

Bakalářská práce se zabývá experimenty s generací ozónu a s určováním koncentrace ozónu. Pro generaci ozónu je využitý ozonizátor na bázi dielektrického bariérového výboje. Experimenty probíhaly za různých podmínek se zaměřením na výkon výboje a na dlouhodobé měření. Také byl pozorován efekt adsorbovaného kyslíku na stěnách ozonizátoru. Naměřená data byla vyhodnocena a interpretována v předložené práci. Studentka během řešení pracovala samostatně a vlastní měření i zpracování výsledků pravidelně konzultovala. Vyhodnocování výsledků prováděla pečlivě a přehledně. Formulované závěry jsou srozumitelné a dávají ucelený náhled na zkoumanou problematiku. Bakalářská práce splnila zadané cíle, proto ji doporučuji hodnotit A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Töröková, Lucie

Předložená bakalářská práce je experimentálního charakteru a je věnována stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem. Autorka realizovala měření vzniku ozónu za různých experimentálních podmínek. Množství tvořeného ozónu bylo sledováno dvěma metodami, klasickou jodometrickou titrací a UV spektrometrií. Práce vychází z 37 rešerší a je logicky členěna do 5 kapitol. V teoretické části autorka stručně charakterizuje pět různých metod generace ozónu. Experimentální část je věnována popisu měřící aparatury a specifikaci experimentálních podmínek. Dále následují výsledky, závěr a seznam použité literatury. Autorka se při vypracování dopustila několika chyb: V celé práci splývají popisky obrázků i tabulek s textem. Práce je psána ve slovenštině, proto by i text v obrázcích měl být psán v tomto jazyce: obrázek 3 (str. 12), obrázek 5 (str. 19) a obrázek 7 (str. 21). Výčet měřených napětí by měl být seřazen vzestupně nebo sestupně str. 26. V části výsledky a diskuze nejsou sjednoceny hlavní a vedlejší značky na všech osách obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88156