KECSKÉSOVÁ, V. Matematické modelování růstu mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Předložená bakalářská práce studentky Viktórie Kecskésové řeší růstové modely mikroorganismů. Stanovených cílů bylo dosaženo, tedy požadavky zadání byly splněny. Jednotlivé kapitoly na sebe plynule a logicky navazují. Po stránce obsahové je práce na dobré úrovni, pro vyvození závěrů byla provedena řada experimentů se zajímavými výstupy, na které by bylo možné navázat i v rámci DP. Výsledky jsou zpracovány velmi kvalitně. V laboratoři i s matlabem pracovala studentka samostatně, aktivně a zcela bezproblémově. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Studentka Viktória Kecskésová se ve své bakalářské práci věnovala modelování růstu bakterií mléčného kvašení při kultivaci na různých cukerných substrátech. Celkově je práce na solidní jazykové úrovni. Je zajímavé, že ačkoliv je práce psaná dobrou češtinou, občas v ní probleskne slovenské slovíčko nebo výraz. Teoretickou část práce shrnuje základní fakta o fermentaci, bioinženýrských procesech, modelování biotechnologických procesů a obsahuje také stručnou charakteristiku rodu Lactobacillus. Bohužel autorka čerpala především z českých a slovenských učebnic a skript, aktuálních zahraničních vědeckých článků je použito jen výrazně menší část. V praktické části se studentka věnovala základním kultivacím L. casei při použití různých koncentrací glukózy, xylózy a laktózy a jejich následné matematické analýze. Co do rozsahu odpovídá praktické část danému typu práce i když nepřináší žádné zásadně nové poznatky. Stejně tak v práci částečně postrádám motivaci pro popsané experimenty a jejich zasazení do aktuálního stavu poznání. Nicméně presentace, popis i diskuze výsledků jsou přehledné, srozumitelné a postačující. Výsledky práce jsou navíc velice solidně shrnuty v závěrech práce. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88868